Universitat Rovira i Virgili

Tribunal de tesi

El tribunal de tesi és l'òrgan encarregat d'avaluar la tesi i, per tant, és qui atorga la qualificació final als doctorands.

El tribunal que avalua la tesi doctoral ha d'estar format per tres persones titulars i tres suplents experts en la matèria. En el cas del tribunal titular, com a mínim dos han de ser membres externs a la URV i a les institucions col·laboradores del programa. Si ha d'actuar algun membre suplent, caldrà mantenir la mateixa proporció.

Els membres del tribunal han de disposar del títol de doctor o doctora i tenir experiència investigadora acreditada.

Ni els directors de la tesi, ni el tutor o tutora poden formar part del tribunal que ha de jutjar la tesi.

En el cas de tesi en cotutela, la composició del tribunal la determina el conveni. En tot cas, si la defensa de la tesi té lloc a la URV, el tribunal ha d'estar format per una majoria de membres externs a la URV, a la universitat que signa el conveni i a les institucions col·laboradores del programa de doctorat, i tots han de ser doctors amb una experiència investigadora acreditada.

Els directors de tesi han de fer la proposta dels membres del tribunal que avaluarà la tesi i la comissió acadèmica i el Comitè de Direcció de l'Escola, si escau, l'aprovaran.