Universitat Rovira i Virgili

Menció internacional en el títol de doctor/a

Els doctorands que vulguin sol·licitar la menció de doctor o doctora internacional per al seu títol han de complir uns requisits i la normativa vigent.

Així mateix, ho hauran de fer constar en el moment de sol·licitar el dipòsit de la tesi presentant la documentació establerta a aquest efecte.

Disposició transitòria primera del Reial decret 576/2023 (BOE número 170, de 18 de juliol). Doctorandes i doctorands que estan cursant els estudis de doctorat.

A les doctorandes i doctorands que haguessin iniciat els estudis de doctorat abans del 19 de juliol de 2023 (data d'entrada en vigor del Reial decret 576/2023) els seran aplicables les disposicions reguladores del doctorat vigents en el moment de l'inici dels seus estudis. No obstant això, el règim relatiu a tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral previst pel Reial decret 576/2023 és aplicable als estudiants esmentats a partir del curs acadèmic 2024-2025.

Menció de doctorat internacional

Aquesta menció és aplicable als títols de doctor o doctora de tesis defensades i matriculades en programes de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, modificat pel Reial decret 576/2023, de 18 de juliol.

Per als estudiants que van començar els estudis fins al curs 2022-23 (inclòs)

El títol de Doctor podrà incloure en el seu advers la menció "Doctorat internacional" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

  • a) Que, durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de Doctor, el doctorand o la doctoranda hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'Ensenyament Superior o centre d'investigació de prestigi, cursant estudis o realitzant treballs d'investigació. L'estada i les activitats han de ser avalades pel Director i autoritzades per la Comissió Acadèmica, i s'incorporaran al document d'activitats del doctorand/a. 
  • b) Que part de la tesi doctoral, com a mínim el resum i les conclusions, s'hagin redactat i presentat en una de les llengües habituals de la comunitat científica en el seu camp de coneixement, diferent a qualsevol de les llengües oficials d'Espanya. Aquesta norma no serà d'aplicació quan les estades, informes i experts procedeixin d'un país de parla hispana.
  • c) Que la tesi hagi sigut informada per un mínim de dos experts Doctors pertanyents a alguna institució d'Educació Superior o institut d'investigació no espanyola.
  • d) Que al menys un expert pertanyent a alguna institució d'Educació Superior o centre d'investigació no espanyola, amb el títol de Doctor, i diferent del responsable de l'estada mencionada en el primer paràgraf, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi. 

La tesi ha d'estar defensada a la URV o a una de les institucions de recerca afiliades. En el cas de programes de doctorat conjunts, la tesi ha de ser defensada en alguna universitat participant o respectant les estipulacions del conveni acordat.

Per als estudiants que comencen el doctorat a partir del curs 2023-24 (inclòs)

El títol de Doctora o Doctor podrà incloure al seu anvers la menció "Doctorat internacional" sempre que concorrin les circumstàncies següents:

  • a) Que, durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de Doctora o Doctor, la doctoranda o el doctorand hagi realitzat una o diverses estades durant almenys tres mesos de durada fora d'Espanya en una o diverses institucions d'ensenyament superior o centres de recerca de prestigi a fi de complementar i reforçar la seva formació investigadora. En cas de fer diverses estades, almenys una tindrà una durada mínima d'un mes. Les estades i les activitats han de ser avalades per la directora o el director i autoritzades per la Comissió acadèmica i, una vegada realitzades i validades per l'entitat d'acollida, s'incorporaran al document d'activitats de la doctoranda o el doctorand.
  • b) Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'hagin redactat i defensat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu àmbit d'estudi, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d'un país de parla hispana.
  • c) Que almenys dues de les persones expertes que han elaborat un informe de la tesi abans del seu dipòsit pertanyin a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyol. Aquestes persones expertes no poden coincidir amb les investigadores o investigadors que van rebre la doctoranda o el doctorand i van fer tasques de tutoria o direcció de treballs a l'entitat d'acollida.
  • d) Que almenys una persona experta pertanyent a alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyol, amb el títol de Doctora o Doctor, i diferent de la persona responsable de l'estada esmentada al paràgraf a), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.