Universitat Rovira i Virgili

Tràmits administratius de doctorat

ACCÉS I ADMISSIÓ ALS ESTUDIS OFICIALS DE DOCTORAT 
CANVI ENTRE PROGRAMES DE DOCTORAT ADSCRITS AL RD 99/2011 / ADAPTACIÓ DE DOCTORANDS D'ANTERIORS ORDENACIONS ALS PROGRAMES DE DOCTORAT ADSCRITS AL RD 99/2011 
REPRENDRE ESTUDIS (TESI DOCTORAL) 
CANVI DE DADES BANCÀRIES 
CANVI DE DADES IDENTIFICATIVES I PERSONALS DE L'EXPEDIENT 
CARNET UNIVERSITARI D'ESTUDIANT URV 
ANUL·LACIÓ MATRÍCULA
ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER INTERÈS PERSONAL:
ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER MALALTIA GREU 
ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER NO OBTENIR EL VISAT 
CANVI DE DEDICACIÓ A TEMPS PARCIAL O COMPLET                          
PRÒRROGA PER A LA PRESENTACIÓ DE LA TESI DOCTORAL 
BAIXA TEMPORAL EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT PER MOTIUS PERSONALS 
BAIXA TEMPORAL EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT PER EMBARÀS O MALALTIA / MATERNITAT O PATERNITAT / COMPACTACIÓ DE LA LACTÀNCIA
PROCEDIMENT DE DIPÒSIT I DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL 
REDUCCIÓ DE LA DURADA MÍNIMA DELS ESTUDIS DELS DOCTORANDS 
MENCIÓ INTERNACIONAL EN EL TÍTOL DE DOCTOR/A 
PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT 
AMPLIACIÓ DEL PERÍODE PER A L'ACTE DE DEFENSA 
CERTIFICACIÓ ACADÈMICA PERSONAL
EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE DOCTOR/A I SET 
EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT SUPLETORI DEL TÍTOL  
EXPEDICIÓ DE DUPLICAT DEL TÍTOL  
DECLARACIÓ D'EQUIVALÈNCIA D'ESTUDIS ESTRANGERS D'EDUCACIÓ SUPERIOR AL NIVELL ACADÈMIC DE DOCTOR/A 
CONSIDERACIONS GENERALS 
LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 
COMPULSA DE DOCUMENTS 
LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS ACADÈMICS EMESOS PER LA URV                
SOL·LICITUD GENÈRICA