Universitat Rovira i Virgili

Política científica

La Universitat Rovira i Virgili dedica esforços i recursos importants per aconseguir una excel·lent formació a nivell de doctorat i en l'àmbit de la investigació ja que es considera un aspecte clau per al progrés d'una societat basada en el coneixement i la innovació. Alhora, la formació té un paper fonamental per avançar en la visió d'una universitat formadora i investigadora de qualitat, d'abast internacional, i que tingui un impacte determinant sobre el progrés territorial.

La formació doctoral està adquirint una importància estratègica a escala internacional. Per això, en els últims deu anys s'ha  reformat amb la finalitat de millorar la qualitat de l'aprenentatge, la captació i la retenció de talent, i augmentar l'impacte socioeconòmic de la formació doctoral.

En l'escenari universitari, seguint els corrents de reflexió i acció internacionals, s'ha generat un nou marc de regulació del doctorat per impulsar-ne el desenvolupament.

Més informació sobre la regulació de la formació doctoral:

·         Reial Decret  99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyament oficials de doctorat (versió en espanyol)

·         Reial Decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els requisits per l'expedició del Suplement Europeu al Títol Universitari de Doctor (versió en espanyol)

·         Reglament de l'Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) de la URV

·         Codi de bones pràctiques en investigació, formació per a la investigació, desenvolupament i innovació de la URV

·         Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat