Universitat Rovira i Virgili

Què és un programa de doctorat?

|Alt imatge columna esquerra|

Durada / Contingut / Accés i admissió

El doctorat és la certificació acadèmica més alta que pot concedir la Universitat; condueix a l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat.

Els estudis de doctorat s'organitzen en programes de doctorat, adaptats a l'espai europeu d'educació superior, que consisteixen en un conjunt d'activitats formatives, orientades a adquirir competències i habilitats, i culminen amb l'elaboració i defensa de la tesi doctoral, un treball original de recerca en qualsevol camp del coneixement. La tesi doctoral ha de capacitar el doctorand o doctoranda per al treball autònom en l'àmbit de l'R+D+I.

Els doctorands tenen la possibilitat de fer els estudis de doctorat a temps complet o a temps parcial.
La durada dels estudis de doctorat és de tres anys a temps complet o de cinc anys a temps parcial (amb l'autorització prèvia de la comissió acadèmica), a comptar des de la data de la primera matrícula al programa de doctorat i fins a la data de presentació del dipòsit de la tesi doctoral.

Dedicació

Durada

Pròrroga

Pròrroga addicional

Temps complet

Temps parcial

3 anys*

5 anys*

+ 1 any

+ 2 any

+ 1 any

* Des de la data de la primera matrícula al programa de doctorat i fins a la data de presentació del dipòsit de la tesi.

La principal tasca del doctorand o doctoranda és l’elaboració de la tesi doctoral.

Els programes de doctorat comprenen diferents activitats formatives que no requereixen estructurar-se en crèdits ECTS i es detallen en la memòria de cada programa.

Les activitats formatives es classifiquen en dues tipologies:

- D'una banda, la URV defineix les activitats transversals que qualsevol estudiant de doctorat ha de cursar per assolir de manera homogènia una formació científica bàsica. S'inclouen en aquest grup la formació doctoral pròpiament dita (elaboració de la tesi), la disseminació de la producció científica i les accions de mobilitat dutes a terme al llarg del doctorat.

- D'altra banda, el programa de doctorat preveu un seguit d'activitats formatives específiques, en defineix l'organització temporal i el caràcter (optatives o obligatòries).

Les activitats de formació que duen a terme els doctorands es recullen anualment en el document d'activitats del doctorand (DAD), que la comissió acadèmica avalua cada any juntament amb el pla d'investigació (PLAINV). El PLAINV és obligatori per als estudiants de nou accés i s’actualitza cada any.

L'avaluació positiva (apte) és requisit indispensable per continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa, el doctorand o doctoranda haurà de presentar un nou PLAINV i DAD en el termini establert i se l’avaluarà un altre cop.

En el supòsit de tenir novament una avaluació negativa, el doctorand o doctoranda causarà baixa definitiva en el programa.

En cas que el doctorand o doctoranda no es presenti a una convocatòria, els efectes seran els mateixos que si obtingués una avaluació negativa (excepte en aquells casos en què el doctorand o doctoranda de segon curs i successius es trobi en situació de baixa temporal autoritzada en el programa de doctorat, li resulti impossible de presentar-se a la segona convocatòria, i la comissió acadèmica l'hagi avaluat/da com a no presentat per baixa temporal).

Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, sempre que s’hagin superat com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests dos ensenyaments.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

Admissió

L'admissió al programa de doctorat la resol la comissió acadèmica, i està condicionada a l’acompliment tant dels requisits generals d’accés, com dels criteris addicionals de selecció i admissió d’estudiants, específics de cada programa.