Universitat Rovira i Virgili

Qualitat

L'espai europeu d'educació superior (EEES) demana a les institucions universitàries un compromís de transparència i de qualitat que es reflecteix en un sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ), formalment establert i públicament disponible.

L'Escola de Doctorat (ED)ha establert un sistema per tal de garantir la qualitat de les titulacions implantades a l’ED.

En la Política de Qualitat de l'ED es defineixen la visió, missió i objectius de l'ED, així com en el manual de qualitat s'especifiquen les responsabilitats i els processos per garantir la qualitat dels ensenyaments implantats per l'Escola de Doctorat i el seu SIGQ.

El SIGQ de l'Escola i els processos que l'integren i consten en aquesta pàgina estan implantats, i en procés de contínua millora i actualització. 

  1. Processos estratègics
     
  2. Processos clau
     
  3. Processos de supor

Informes de revisió del Sistema Intern de Garantia de Qualitat

Informe de revisió del SIGQ de l'ED 2019-22

Informe de revisió del SIGQ de l’ED 2022-23

Els òrgans de govern implicats en la qualitat de l’ED són:

► La responsable del SIGQ, el Dr. Alex Fragoso Sierra , té com a encàrrec garantir l’establiment, implantació i manteniment dels processos necessaris pel correcte desenvolupament del SGIQ. A més recopila i analitza els resultats per fer propostes de millora i rendeix comptes del desenvolupament del SIGQ.

► La Comissió de Qualitat, garanteix la implantació i efectivitat del SIGQ en les titulacions que s’imparteixen a l’ED, en un marc de gestió per processos i amb un compromís de millora continuada. També se n’encarrega de realitzar el seguiment de les implantacions del SIGQ i proposa modificacions i millores. A l’ED el Comitè de Direcció assumeix les funcions de la Comissió de Qualitat.

Per tant la Comissió de Qualitat té la composició següent:

• Director o Directora de l’Escola, que la presideix.

• El secretari o secretària de l'ED.

• La persona responsable del SIGQ de l’Escola.

• El/la responsable administratiu de l'ED.

• Els coordinadors i coordinadores de tots els programes de doctorat propis de la URV o interuniversitaris coordinats des de la URV

• Un representant de cadascuna de les institucions que participen en l'ED, sempre que es faci constar explícitament en el conveni subscrit amb la URV i la institució corresponent.

• Dos doctorands claustrals elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.