Universitat Rovira i Virgili

Seguiment i Avaluació del Doctorand

La tasca desenvolupada pels estudiants durant el procés d'elaboració de la tesi doctoral s'avaluarà anualment. El “SAD – Seguiment i Avaluació del Doctorand/a” és la plataforma web que permet als estudiants de doctorat presentar en línia el Document d'Activitats (DAD) i el Pla d'Investigació (PLAINV), i als directors i directores de tesi i a la Comissió Acadèmica fer el seguiment i l'avaluació dels estudiants. L’avaluació favorable és indispensable per continuar al programa de doctorat i matricular-se del següent curs.

En el document del pla d'investigació (PLAINV) es defineixen els objectius, les eines i metodologies, la planificació i els mitjans addicionals per dur a terme la tesi doctoral. En aquest document el doctorand o doctoranda ha de ser capaç de descriure els aspectes següents:

Aquest pla és obligatori per als estudiants de primer curs i s'anirà modificant durant tota l'estada al programa de doctorat, amb les millores, progressos i/o detalls que es considerin oportuns.

El document d'activitats del doctorand (DAD) es un registre de totes les activitats rellevants dutes a terme durant la realització de la tesi doctoral, com ara:

Un cop finalitzat el període perquè els doctorands i doctorandes introdueixin i/o modifiquin el seu DAD i el PLAINV, s'avaluaran seguint els passos següents:

1.    El director/s redactarà un informe favorable desfavorable o no presentat del contingut introduït pel doctorand o doctoranda.
2.    A partir de l'informe del director/s de tesi, i de la informació introduïda per la doctoranda o doctorand al DAD i PLAINV, la comissió acadèmica avaluarà la tasca com a apte no apte o no presentat o no presentat per baixa temporal.
3.    Finalment, el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat (CDE) aprovarà l’Acta de Qualifcacions amb el resultat de les avaluacions emeses per les diferents comissions acadèmiques.