Universitat Rovira i Virgili

Seguiment i Avaluació del Doctorand

La tasca que duen a terme els estudiants durant el procés d'elaboració de la tesi doctoral s'avalua cada curs acadèmic a través de la plataforma en línia "SAD - Seguiment i Avaluació del Doctorat".

Dins del termini establert al calendari acadèmic, els doctorands i doctorandes han d'introduir a la plataforma en línia el document d'activitats (DAD) i el pla d'investigació (PLAINV). Els estudiants que han començat el doctorat a partir del curs 2023-24 (inclòs), han d'incloure el seu pla de formació personalitzat dins del document del PLAINV.

Els estudiants amb la permanència esgotada o amb la tesi dipositada poden accedir al SAD en modalitat de consulta, però no poden ni editar ni introduir-hi informació.

Els directors i directores de tesi, així com els tutors i tutores si escau, han de fer el seguiment dels estudiants de doctorat utilitzant la plataforma en línia SAD. També han de presentar els informes de seguiment dels seus estudiants a través del SAD, en el termini establert pel calendari d’avaluació.

La comissió acadèmica avalua cada curs acadèmic la informació que el doctorand o doctoranda ha introduït a la plataforma. També revisa la valoració i l'informe de seguiment que el director o directora i el tutor o tutora ha presentat al SAD. Basant-se en aquesta informació, la comissió acadèmica qualifica els estudiants.

El doctorand o doctoranda ha d'obtenir una qualificació favorable i superar l'avaluació anual per continuar al programa de doctorat i matricular-se del següent curs. Si suspèn o no es presenta, se’l donarà de baixa definitivament del programa de doctorat.

Document de pla d'investigació i pla de formació personal (PLAINV)

Els estudiants que van començar el doctorat fins al curs 2022-23 (inclòs) continuaran actualitzant el seu pla d'investigació, però no és necessari que hi incloguin el pla de formació personal.

El doctorand o doctoranda que ha iniciat el doctorat a partir del curs 2023-24 (inclòs), ha d'elaborar i presentar un document que inclogui el formulari d'autoavaluació d'aspectes ètics de la tesi doctoral degudament omplert i signat, un pla d'investigació i un pla de formació personal (PLAINV). Aquest document s'ha de presentar obligatòriament abans que finalitzi el primer curs d'acord amb el calendari previst. A més, s'ha d'anar millorant i completant al llarg de l'estada del doctorand o doctoranda en el programa, i ha d'estar avalat pel director, directora o directors de tesi, i pel tutor o tutora, si escau.

A l'hora d'emplenar el PLAINV, procureu introduir text pla dins del SAD. Si necessiteu utilitzar títols, vinyetes, negretes, etc. és millor que doneu format al text des de l'editor de textos nadiu del SAD.

Els estudiants de nou accés, un cop han generat el pla, han de clicar a "Edita o mostra el contingut", introduir la informació a cada apartat del pla i desar.

Els estudiants a partir de segon curs, un cop han generat el pla, veuran que s’hi carrega la informació que van introduir el curs passat. Han de clicar a “Edita o mostra el contingut” per actualitzar-la i desar-ne els canvis. Quan un apartat s’ha actualitzat, es mostra el missatge “Modificat” en color taronja.

Mentre el desplegable estigui "en edició", la informació pot modificar-se.

Tots els estudiants han de desar tots els desplegables “en revisió” abans que es tanqui el termini per als estudiants. Els apartats “en revisió” es bloquegen i ja no es poden editar més. A partir de llavors, el director/a i el tutor/a poden revisar el contingut.

 Vídeo: com generar el pla d’investigació, editar-lo, omplir-lo i desar-lo correctament.

En aquest document els doctorands i doctorandes heu de descriure els aspectes següents:

 • Títol de la tesi
 • Objectius
 • Metodologia
 • Eines i tècniques
 • Planificació del desenvolupament de la tesi
 • Identificador ORCID: vegeu els 10 motius per tenir un ORCID a la URV i demaneu-lo a la web de l'ORCID. Feu constar el vostre número ORCID.
 • Identificador SCOPUS: vegeu la web del CRAI, que conté informació sobre la identitat digital dels investigadors i investigadores i explica què és aquest identificador. Si teniu articles indexats a SCOPUS, feu constar el vostre número ScopusID en aquest apartat. Si encara no el teniu, llavors indiqueu "encara no el tinc".
 • Annex: en cas que tingueu taules, formularis, imatges, qüestionaris, articles, o altres documents relacionats amb el pla d'investigació, podeu pujar-los en PDF en aquest apartat.
 • Formulari d'autoavaluació d'aspectes ètics de la tesi doctoral: vegeu l'apartat d'"Ètica en la investigació i la innovació" a la pestanya "Recerca" de la intranet (cal validar-se), des d'on us podreu descarregar la plantilla del formulari d'autoavaluació, que heu d'omplir amb l'ajuda del vostre director o directora de tesi, i que heu de pujar a l'apartat corresponent del PLAINV. En cas que no ho hàgiu fet abans, a més de pujar aquest document al vostre PLAINV, també heu de seguir les instruccions del peu del formulari i enviar-lo a la secretaria tècnica de la Comissió d'Ètica per a la Recerca i la Innovació (CERI) perquè us indiquin quin comitè ètic de la recerca ha d'avaluar la vostra tesi doctoral. - Només els estudiants que iniciïn el programa de doctorat a partir del curs 2022-23!
 •   NOU    Pla de formació personal: ha de contenir la planificació de les activitats formatives en què teniu previst de participar al llarg de tota la tesi doctoral (assistència i/o ponències que es preveu presentar en cursos, conferències, simposis, seminaris, publicacions, protecció industrial i/o de la propietat intel·lectual, mobilitat, participació en projectes, col·laboració docent, pràctiques en empreses, reconeixements, subvencions, premis que preveieu sol·licitar, etc.). Les activitats que aneu fent les heu de fer constar a la pestanya ACTIVITATS del SAD. - El pla de formació personal només l’han de presentar els estudiants que iniciïn el programa de doctorat al curs 2023-24!

Document d'activitats del doctorand o doctoranda (DAD)

A mesura que l’estudiant du a terme les activitats formatives planificades, les ha d’introduir a la pestanya ACTIVITATS del seu SAD. Les activitats formatives ja realitzades formen l’anomenat DAD o document d'activitats.

El document d'activitats del doctorand o doctoranda (DAD) és un registre de totes les activitats rellevants dutes a terme durant la realització de la tesi doctoral, com ara:

 • Assistència i/o ponències presentades a cursos, conferències, simposis, seminaris, col·loquis, etc.
 • Publicacions (articles, llibres, etc.)
 • Protecció industrial i/o de la propietat intel·lectual (patents, etc.)
 • Mobilitat
 • Participació en projectes
 • Col·laboració docent
 • Pràctiques en empreses
 • Reconeixements, subvencions i altres premis
 • Programa Aprenentatge Obert URV (Open Learning URV)

Els estudiants, un cop creada una activitat, han de clicar a "Edita o mostra el contingut", introduir la informació a cada apartat i desar. La informació es pot editar o esborrar mentre el desplegable estigui "en edició".

S'han de desar tots els desplegables en l'estat "en revisió" abans que es tanqui el termini per als estudiants. Els apartats "en revisió" es bloquegen i ja no es poden editar més. A partir de llavors, el director/a i el tutor/a poden revisar el contingut.

 Vídeo: com crear activitats formatives, omplir-les, editar-les i desar-les.

Avaluació i qualificacions

Un cop finalitzat el període perquè els doctorands i doctorandes introdueixin i/o modifiquin el DAD i el PLAINV, s'avaluaran seguint els passos següents:

 1. La directora o director de tesi i la tutora o tutor, si escau, revisa el contingut introduït al SAD i redacta un informe de seguiment de la feina que ha desenvolupat l'estudiant. Aquest informe pot ser favorable o desfavorable o no presentat.
 2. A partir d'aquests informes i de la informació introduïda per la doctoranda o doctorand al DAD i PLAINV, la comissió acadèmica avalua la documentació presentada i atorga una d'aquestes qualificacions: apte, no apte, no presentat o no presentat per baixa temporal.
 3. Finalment, el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat (CDE) aprova l'acta de qualificacions amb el resultat de les avaluacions emeses per les diferents comissions acadèmiques. Aquesta acta es publica a la intranet.

L'avaluació positiva (apte) és un requisit indispensable per poder continuar en el programa de doctorat i formalitzar la matrícula del curs següent.

En cas d'avaluació negativa (no apte o no presentat) o no presentat per baixa temporal, s'obre una segona convocatòria en què els doctorands han de ser avaluats novament en el termini establert al calendari, i han de presentar un nou PLAINV i DAD. Si novament el resultat de l'avaluació és negatiu (no apte o no presentat), se'ls haurà de donar de baixa definitivament del programa de doctorat.

En cas que el doctorand o doctoranda sigui de nou accés, encara que tingui una baixa temporal autoritzada, caldrà que es presenti i superi l'avaluació anual. Tenir una avaluació favorable (apte) és necessari per poder reprendre estudis i matricular-se al curs següent.

En cas que el doctorand o doctoranda sigui de segon curs i successius, i no es presenti a la segona convocatòria d'avaluació perquè té autoritzada una baixa temporal coincident en el temps amb aquesta segona convocatòria, la qualificació seria de no presentat per baixa temporal. En el moment de sol·licitar reprendre estudis, es prendrà com a referència l'avaluació superada (apte) del curs anterior.