Universitat Rovira i Virgili

Cotutela internacional de tesi doctoral

|Alt imatge central|

En què consisteix?

A la cotutela internacional, l'estudiant de doctorat fa la tesi en dues universitats, amb supervisió compartida, i la presenta en defensa única, obtenint el títol de doctor a les dues institucions. A més, el títol de doctor URV inclourà a l'anvers la diligència "Tesi en règim de cotutela amb la Universitat ...", indicant el nom de la l'altra universitat.

Per poder demanar una cotutela de tesi internacional, l'estudiant ha de ser admès en un programa de doctorat de la URV i en un programa de doctorat d'una universitat estrangera. La tesi s'ha de dipositar a les dues universitats i ha de ser aprovada per ambdues universitats.

Durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, l'estudiant de doctorat ha de fer una estada mínima de sis mesos a cadascuna de les universitats per dur a terme treballs de recerca. Les estades i les activitats s'han de reflectir en el conveni de cotutela.

A la URV, l'estudiant de doctorat ha de pagar les taxes de matrícula de cada curs acadèmic. La matrícula de doctorat inclou la tutoria de tesi, les taxes administratives i l'assegurança obligatòria. També inclou els complements de formació, en cas que se n'hagin de cursar. En el cas que els estudis que li donen accés al doctorat siguin d'una universitat estrangera, també haurà de pagar en la primera matrícula la taxa de trajectòria acadèmica per als titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers.

Cal tenir en compte la durada dels estudis de doctorat a les dues universitats, així com el sistema de seguiment i avaluació de la tasca desenvolupada per l'estudiant durant el procés d'elaboració de la tesi doctoral. A la URV, l'estudiant haurà de superar cada curs el procediment de seguiment i avaluació.

La tesi es pot escriure i defensar en qualsevol dels idiomes de les institucions participants en la cotutela o bé en els idiomes habituals de la comunicació científica en el seu camp de coneixement.

La tesi doctoral en règim de cotutela també podrà optar a la menció de tesi internacional, sempre i quan compleixi els requisits establerts per a aquesta menció, tal com s’expresa al final d’aquesta pàgina web.

La URV ofereix anualment ajudes per a fer la tesi en aquesta modalitat. Podeu visitar la web d’Ajuts i premis de l’Escola de Doctorat.

Com s'estableix?

Per a cada cotutela, s'ha de fer un conveni específic entre les dues universitats a favor de l'estudiant interessat. Per iniciar la gestió, el director de tesi de la URV ha d’emplenar el següent formulari.

Tots els convenis de l'Escola de Doctorat són bilingües. En el cas d'emprar el model de conveni de l'altra universitat, també s'haurà de fer i signar la versió en català.

Cal tenir en compte que la durada dels tràmits de gestió del conveni de cotutela pot ser superior a 6 mesos, perquè el conveni s'ha d'adaptar a la normativa de cadascuna de les universitats i s'ha d'enviar el conveni a l'altra universitat per a les signatures.

Al conveni de cotutela, entre altres dades, s'hi ha de fer constar:

 1. El nom i departament del director de tesi de cada universitat.
 2. El programa de doctorat al qual s'inscriurà la tesi doctoral a cada universitat.
 3. La permanència al programa de doctorat, segons la normativa de cada universitat.
 4. Les estades i les activitats de recerca previstes que el doctorand portarà a terme a cada universitat. Aquests períodes de recerca es poden fraccionar durant el temps de formació de l'estudiant de doctorat.
 5. La universitat a on es defensarà la tesi.
 6. La composició del tribunal, segons la normativa de la universitat en la qual es defensarà la tesi.
 7. La llengua de redacció de la tesi.
 8. La llengua de defensa de la tesi.

En el cas que hi hagi normatives de rang superior a la URV que regulin les cotuteles, els convenis podrien quedar afectats per aquestes.

Documentació associada

RD 99/2011

RD 576/2023

NAM de doctorat URV

Menció de doctorat internacional conjuntament amb menció de cotutela internacional

Aquestes mencions són aplicables als títols de doctor o doctora de tesis defensades i matriculades en programes de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, modificat pel Reial decret 576/2023, de 18 de juliol, quan concorreixin els següents fets:

Per als estudiants que van començar els estudis fins al curs 2022-23 (inclòs)

Independentment de la menció en cotutela internacional, el títol de Doctor o Doctora podrà incloure en el seu advers la menció "Doctorat internacional" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

 • a) Que, durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de Doctor, el doctorand o la doctoranda hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'Ensenyament Superior o centre d'investigació de prestigi, cursant estudis o realitzant treballs d'investigació. L'estada i les activitats han de ser avalades pel Director i autoritzades per la Comissió Acadèmica, i s'incorporaran al document d'activitats del doctorand/a.
 • b) Que part de la tesi doctoral, com a mínim el resum i les conclusions, s'hagin redactat i presentat en una de les llengües habituals de la comunitat científica en el seu camp de coneixement, diferent a qualsevol de les llengües oficials d'Espanya. Aquesta norma no serà d'aplicació quan les estades, informes i experts procedeixin d'un país de parla hispana.
 • c) Que la tesi hagi sigut informada per un mínim de dos experts Doctors pertanyents a alguna institució d'Educació Superior o institut d'investigació no espanyola.
 • d) Que al menys un expert pertanyent a alguna institució d'Educació Superior o centre d'investigació no espanyola, amb el títol de Doctor, i diferent del responsable de l'estada mencionada en el primer paràgraf, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.

Per als estudiants que comencen el doctorat a partir del curs 2023-24 (inclòs)

El títol de Doctora o Doctor podrà incloure al seu anvers la menció "Doctorat internacional", juntament amb la menció de cotutela internacional, sempre que concorrin les circumstàncies següents:

 • a) Que, durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de Doctora o Doctor, la doctoranda o el doctorand hagi realitzat una o diverses estades durant almenys tres mesos de durada fora d'Espanya en una o diverses institucions d'ensenyament superior o centres de recerca de prestigi a fi de complementar i reforçar la seva formació investigadora. En cas de fer diverses estades, almenys una tindrà una durada mínima d'un mes. Les estades i les activitats han de ser avalades per la directora o el director i autoritzades per la Comissió acadèmica i, una vegada realitzades i validades per l'entitat d'acollida, s'incorporaran al document d'activitats de la doctoranda o el doctorand. Aquesta estada no podrà ser feta en cap de les institucions participants en el conveni de cotutela internacional signat.
 • b) Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'hagin redactat i defensat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu àmbit d'estudi, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d'un país de parla hispana.
 • c) Que almenys dues de les persones expertes que han elaborat un informe de la tesi abans del seu dipòsit pertanyin a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyol. Aquestes persones expertes no poden coincidir amb les investigadores o investigadors que van rebre la doctoranda o el doctorand i van fer tasques de tutoria o direcció de treballs a l'entitat d'acollida.
 • d) Que almenys una persona experta pertanyent a alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyol, amb el títol de Doctora o Doctor, i diferent de la persona responsable de l'estada esmentada al paràgraf a), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.