Universitat Rovira i Virgili

Durada dels estudis

Tràmits administratius

Podeu consultar els tràmits administratius de doctorat en aquest enllaç

Durada mínima / Durada màxima / Baixa temporal / Baixa definitiva / Reprendre estudis

La durada mínima del doctorat és de dos anys. Per tant, per poder iniciar els tràmits per la defensa de la tesi, l’estudiant ha d'estar matriculat, com a mínim, dos cursos acadèmics i tenir una avaluació favorable, com a mínim, dues vegades.

Excepcionalment, en cas d'estudiants de doctorat adaptats d'anteriors ordenacions, estudiants procedents d'altres programes regulats pel Reial decret 99/2011 o estudiants amb conveni de cotutela signat, el vicerector o vicerectora pot autoritzar que es considerin també les matrícules anteriors i que només es requereixi una avaluació favorable del document d'activitats i del document de pla d'investigació i pla de formació personal.

Per als estudiants que van començar un programa de doctorat fins al curs 2022-23 (inclòs):

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar de la data de formalització de la primera matrícula al programa de doctorat fins a la presentació del dipòsit de la tesi doctoral. Si, transcorregut l'esmentat termini de tres anys, no s'ha presentat  la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica responsable del programa pot autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més que, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.
 
Amb l'autorització prèvia de la comissió acadèmica responsable del programa, es poden realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de la data de formalització de la primera matrícula al programa de doctorat fins a la presentació del dipòsit de la tesi doctoral. En el cas d'estudis a temps parcial la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més que, així mateix, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.

Per als estudiants que comencen un programa de doctorat a partir del curs 2023-24 (inclòs):

Els estudis de doctorat duren un màxim de quatre anys a temps complet, comptats des de la data de primera matrícula de la doctoranda o del doctorand al programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. Això no obstant, i amb l'autorització prèvia de la comissió acadèmica responsable del programa, es poden fer estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, aquests estudis poden tenir una durada màxima de set anys a temps parcial des de la data de primera matrícula al programa fins a la data de dipòsit de la tesi doctoral.

Quan la doctoranda o el doctorand sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, els estudis de doctorat poden durar un màxim de sis anys a temps complet i nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzin els terminis esmentats als apartats anteriors, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica responsable del programa, amb la sol·licitud prèvia de la doctoranda o el doctorand, pot autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més, en les condicions que s'hagin establert al programa de doctorat corresponent.

En tots els casos:

Les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista a la normativa vigent durant el període de temps esmentat anteriorment interrompen el còmput del termini límit de durada dels estudis de doctorat.
 
Així mateix, l'estudiant de doctorat pot sol·licitar la baixa voluntària temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. Abans que finalitzi la baixa temporal, l'estudiant ha d'iniciar el tràmit per reincorporar-se al programa i reprendre els estudis de doctorat, segons els terminis establerts en aquest tràmit.

Si el doctorand o doctoranda durant un període no es dedica a la realització de la tesi, haurà de sol·licitar la baixa temporal en el programa. Les causes poden ser:

a) Baixa per malaltia o embaràs. Pot estar en aquesta situació el temps que duri la baixa mèdica.

b) Baixa per maternitat o paternitat. Pot estar en aquesta situació el temps que duri el permís de maternitat o paternitat, d'acord amb la legislació aplicable.

c) Baixa voluntària per motius personals. La durada pot ser per un màxim d'un any, ampliable un any més.

El tràmit administratiu ha d'establir el procediment i termini en què s'ha de tramitar la baixa i l'ampliació, si escau.

Durant el període que el doctorand o doctoranda està en aquesta situació:

En el cas que durant un curs acadèmic un doctorand o doctoranda no hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar reprendre els estudis al curs immediatament següent. Si la comissió acadèmica del programa de doctorat ho autoritza, un cop que el doctorand o doctoranda s'hagi matriculat, la Secretaria de Gestió Acadèmica del seu Campus (SGAC) ha d'emplenar aquell curs com a baixa voluntària per no haver formalitzat la matrícula. Aquest tipus de baixa interromp, també, el còmput de temps per a la realització de la tesi.

La suma del període de baixa voluntària per motius personals i de la baixa voluntària per no haver formalitzat la matrícula en cap cas no pot superar els dos anys, tenint en compte, a més, els requisits exigibles en cada cas per a la seva aplicació.

Són causa de baixa definitiva en el programa de doctorat:

a) El fet de no formalitzar la matrícula durant dos cursos consecutius. No obstant, cal tenir en compte que:

b) El fet de no haver presentat el pla d'investigació i el document d'activitats del doctorand o doctoranda en el termini fixat, o que hagi estat avaluat negativament o com a no presentat després de la segona avaluació.

c) La superació dels terminis de la durada dels estudis, així com de les pròrrogues, si és el cas, sense haver presentat el dipòsit de la tesi doctoral.

La baixa definitiva suposa:

No obstant això, posteriorment, la persona interessada pot sol·licitar l'accés i admissió a un altre programa de doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar reprendre estudis en el mateix programa de doctorat, d'acord amb el procediment establert, en els casos següents:

En la resta de casos, si vol continuar estudis de doctorat, caldrà que sol·liciti l'accés i l'admissió a un altre programa de doctorat, d'acord amb el procediment establert.