Universitat Rovira i Virgili

Ajuts i premis per a estudis de doctorat

Hi ha una gran varietat d'ajuts per a la formació dels estudiants de doctorat, en forma de contractes per a la investigació, ajudes a la mobilitat o premis als treballs de màxima qualitat. A més de les que us descrivim a continuació, podeu comprovar la pàgina web d’ajudes de la URV, d’ajudes de mobilitat, de convocatòries de recerca i  d’ajudes a les activitats d’R+D+I.

Concepte Descripció Termini

Estat

Ajuts per cotuteles

Ajuts de matrícula per als estudiants de doctorat en règim de cotutela per al curs acadèmic 2023-2024:

1r termini: 16/10/2023 al 26/01/2024

2n termini: 06/02/2024 al 19/04/2024

Convocatòria d'Ajuts Futurs Investigadors per al curs 2023-24

Canalitzar la transició dels millors estudiants de màster cap a la realització de la tesi doctoral a la URV per al curs acadèmica 2023-24:

1r termini: 16/10/2023 al 31/10/2023

2n termini: 11/12/2023 al 19/01/2024

termini extraordinari: 12/02/2024 al 11/03/2024

Ajuts per la formació de professorat universitari 2023 (FPU) Ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor/a i l'adquisició de competències docents universitàries, en qualsevol àrea de coneixement científic. 15/02/2024 (14h)
Ajuts de matrícula per a l'estudiantat afectat pel conflicte d'Ucraïna, curs 2023-24 Concessió d'ajuts econòmics extraordinaris a estudiants afectats pel conflicte d'Ucraïna per satisfer les despeses de matrícula de grau, màster oficial o programa de doctorat de la URV. Més informació: urvsol(ELIMINAR)@urv.cat Curs 2023-24
Premis extraordinaris de doctorat, curs 2022-23

La Universitat Rovira i Virgili (URV) atorga cada curs acadèmic els premis extraordinaris de doctorat. Aquesta distinció reconeix les tesis doctorals amb el més alt nivell de qualitat, d'entre les defensades al curs 2022-23.

Les tesis defensades durant el curs 2022-23 són aquelles tesis que s'han defensat entre el 01/10/2022 i el 30/09/2023.

30/11/2023
PMF-PIPF - Programa Martí i Franquès d'ajuts a la investigació (URV)

Modalitat estàndard – 2a edició

Contractes de personal investigador predoctoral en formació, per realitzar una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili.

23/11/2023

Premis de Compromís Social Immaculada Sastre Miró de la URV per a treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals

La finalitat dels Premis de Compromís Social Immaculada Sastre Miró, de la URV, per a TFG, TFM i tesis és promoure el compromís social de l'estudiantat de la URV, i pretén reconèixer l'aplicació de treballs de recerca basats en necessitats reals de la societat i dissenyats en col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, d'acord amb els criteris de la metodologia d'Aprenentatge Servei. 20/11/2023
Premi “Enrique Fuentes Quintana” de tesis doctorals (FUNCAS) Tesis, defensades entre el 01/09/2022 i el 31/08/2023, que hagin obtingut la menció cum laude, en diversos àmbits. 15/11/2023

(2023PIPF-FPI). Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors/es. Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023

La finalitat d'aquests ajuts és la formació de nous doctors mitjançant la realització d'una tesi
doctoral a la Universitat Rovira i Virgili associada a un dels projectes d'investigació relacionats en
l'annex I de la convocatòria.
13/10/2023 
Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI 2024) Ajuts a les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació. 10/10/2023 (14h)
Pla de Doctorats Industrials 2023 (AGAUR) Dirigit a estudiants de doctorat de diversos àmbits interessats en dur a terme un projecte de tesi universitat-empresa. 

1r termini: 25/05/2023 (14h)

2n termini: 05/10/2023 (14h)

3r termini: 11/12/2023 (14h)

Ajuts FI-SDUR (AGAUR) Ajuts per a la contractació de personal investigador en formació que desenvolupa el seu doctorat en el marc d'un departament del sistema universitari  de Catalunya. 26/06/2023 (14h)
PMF-PIPF - Programa Martí i Franquès d'ajuts a la investigació (URV)

Modalitat estàndard.

Contractes de personal investigador predoctoral en formació, per realitzar una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili.

23/06/2023

Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT 2023)

S'adreça a persones que hagin defensat la tesi durant l'any 2022, que hagin obtingut el títol de doctor o doctora en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l'Estat espanyol, i que hagin escrit la tesi doctoral en català.

Addicionalment, cal que les tesis doctorals objecte d'aquest ajut s'hagin incorporat al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) abans del 31 de desembre de 2023.

15/03/2023 (14h)