Universitat Rovira i Virgili

Menció doctorat industrial en el títol de doctor/a

Els doctorands que vulguin sol·licitar la menció de doctor o doctora internacional per al seu títol han de complir uns requisits i la normativa vigent.

Així mateix, ho hauran de fer constar en el moment de sol·licitar el dipòsit de la tesi presentant la documentació establerta a aquest efecte, si no ho han fet abans o bé estan participant en un programa de doctorat industrial de la Generalitat (AGAUR).

Disposició transitòria primera del Reial decret 576/2023 (BOE número 170, de 18 de juliol). Doctorandes i doctorands que estan cursant els estudis de doctorat.

A les doctorandes i doctorands que haguessin iniciat els estudis de doctorat abans del 19 de juliol de 2023 (data d'entrada en vigor del Reial decret 576/2023) els seran aplicables les disposicions reguladores del doctorat vigents en el moment de l'inici dels seus estudis. No obstant això, el règim relatiu a tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral previst pel Reial decret 576/2023 és aplicable als estudiants esmentats a partir del curs acadèmic 2024-2025.

Menció de doctorat industrial 

Aquesta menció és aplicable als títols de doctor o doctora de tesis defensades i matriculades en programes de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, modificat pel Reial decret 576/2023, de 18 de juliol.

Per als estudiants que van començar els estudis fins al curs 2022-23 (inclòs)

El títol de Doctor o Doctora podrà incloure en el seu advers la menció "Doctorat industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

a) L'existència d'un contracte laboral o mercantil amb el doctorand/doctoranda. El contracte es podrà subscriure per una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una Administració Pública.

b) El doctorand/doctoranda haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi a l'empresa o Administració pública on es presti el servei, que no podrà ser una universitat. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza. Aquesta relació directa s’acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat (comissió acadèmica).

c) En cas que el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública en què presti servei el doctorand/doctoranda, es subscriurà un conveni de col·laboració marc entre les parts. En aquest conveni s'han d'indicar les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o l'Administració pública, així com el procediment de selecció dels doctorands.

d) El doctorand/doctoranda tindrà un tutor/tutora de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o administració pública, que podrà ser, si escau, director/directora de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de doctorat.

Per als estudiants que comencen el doctorat a partir del curs 2023-24 (inclòs)

El títol de Doctora o Doctor podrà incloure al seu anvers la menció "Doctorat industrial" sempre que concorrin les circumstàncies següents:

a) Que la tesi hagi desenvolupat un projecte de recerca dinterès industrial, comercial, social o cultural duna entitat, empresa pública o privada o administració pública. En queden excloses les universitats, els organismes públics de recerca (nacionals o autonòmics) i els hospitals universitaris. De manera excepcional, es podrà fer aquesta menció a qualsevol d'aquestes institucions, excepte a les universitats, sempre que el contingut de la tesi sigui eminentment aplicat. La relació directa entre la tesi doctoral i la tasca desenvolupada per la doctoranda o el doctorand a l'entitat o empresa s'ha de formalitzar en una memòria cientificotècnica que ha de ser aprovada per la universitat (comissió acadèmica).

b) Que s'hagi subscrit un conveni entre l'entitat, l'empresa o l'administració pública i la universitat per al desenvolupament acadèmic de la tesi doctoral, que ha d'establir, com a mínim, les obligacions de les parts i els drets de propietat industrial que es puguin generar.

c) Que la doctoranda o el doctorand hagi estat contractada o contractat per l'entitat, empresa o administració pública on desenvolupi el projecte de recerca almenys un any durant el desenvolupament de la tesi, i caldrà que una part substancial de la mateixa es desenvolupi en lentitat, empresa o administració pública.

d) La doctoranda o el doctorand tindrà una persona tutora de la tesi designada per la universitat i una persona responsable designada per lentitat, empresa o administració pública, que podrà ser, si escau, Directora o Director de la tesi dacord amb allò establert en el Reial Decret 99/2011 i modificat pel Reial decret 576/2023. En cap cas el responsable designat per l’empresa podrà formar part del tribunal avaluador de la tesi.