Universitat Rovira i Virgili

Carta de compromís

La carta de compromís és el document que estableix les funcions de supervisió dels estudiants de doctorat, incloent el procediment de resolució de conflictes així com aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguin generar-se en l'àmbit dels programes de doctorat.
 
L'Escola de Doctorat farà arribar la carta de compromís personalitzada als estudiants de nou accés, una vegada aquests s'hagin matriculat a programa de doctorat. Aquest compromís documental haurà de ser rubricat al més aviat possible per part de la Universitat, el doctorand o doctoranda, el seu tutor o tutora i el seu director o directora. S'ha de presentar a l'Escola de Doctorat el document original degudament signat abans de la primera convocatòria d'avaluació anual (1 d'abril).
 
En cas de modificar el director/a o tutor/a de tesi, l'Escola de Doctorat enviarà un nou acord de compromís actualitzat a l'estudiant. El nou acord, signat per totes les parts, s'ha de remetre en original a l'Escola en el termini que aquesta estableixi.

Veure exemple Carta de compromís