Universitat Rovira i Virgili

Estil gràfic de les tesis

La tesi doctoral pot ser redactada i, si escau, defensada, en les llengües habituals utilitzades per a la comunicació científica d’acord amb el camp de coneixement.

La tesi ha d’estar avalada pel director, directora o directors de tesi, i això formalment es materialitza amb l’adjunció, obligatòriament, d’un certificat original i signat dins de la mateixa memòria, on es deixa constància que el doctorand o doctoranda ha realitzat el treball d’investigació sota la seva direcció (exemple).

A més a més, la tesi s’ha de presentar amb una coberta que contingui els elements següents de forma clara i visible: el nom i el logotip de la Universitat Rovira i Virgili, la indicació “Tesi doctoral” (en l’idioma que correspongui), el títol de la tesi, el nom i cognoms del doctorand o doctoranda i l’any de finalització.

El Llibre d'Estil de les Tesis Doctorals de la URV és un conjunt d'indicacions que estableixen uns llindars mínims d'estil que totes les tesis amb el segell de la URV han de compartir: Descarregar aquí 

En la mesura del possible, i d'acord amb el que s'estableix en aquesta guia, l'estil gràfic de la coberta i la contracoberta de la tesi és el que es mostra en el següent exemple:

Plantilles:

Mides: B5 (176 x 250 mm)
Color de fons: RGB 224,224,223
Logos: consultar aquí

Si la tesi s'ha dut a terme en un programa de doctorat conjunt entre dues o més universitats, o bé en règim de cotutela entre la URV i una universitat estrangera, la coberta i la contracoberta de la tesi també han de contenir l'emblema de les altres universitats.

La contracoberta (coberta posterior) pot contenir el logotip o emblema dels organismes o les entitats col·laboradores que hagin aportat mitjans materials i econòmics, si escau.

Als enllaços següents trobareu recursos addicionals:

Si la mida o el format de les plantilles no s'adapten a les característiques requerides pel contingut de la tesi doctoral, podeu posar-vos en contacte amb l'Escola de Postgrau i Doctorat (tesis(ELIMINAR)@urv.cat (ELIMINAR)).

Altres mides: DinA4 (coberta / contracoberta)