Universitat Rovira i Virgili

Modificacions directors de tesi o línies d'investigació

Assignació, desassignació o modificació de director o directora de tesi o línia d'investigació

Els doctorands que vulguin afegir un codirector o codirectora o modificar el director o directora de tesi o la línia de recerca han de sol·licitar-ho a través del coordinador o coordinadora del programa de doctorat. Els contactes de cada programa de doctorat estan disponibles al seu respectiu apartat de presentació.