Universitat Rovira i Virgili

2. Registre de la sol·licitud

Realitzar la sol·licitud de dipòsit de tesi doctoral és un tràmit que es duu a terme totalment en línia.

Sol·licitud en línia del dipòsit 

o mitjançant la intranet de la URV:

Un cop dins de l'aplicació, cal:

L'Escola rebrà automàticament tant la sol·licitud com la documentació adjuntada:

A partir d'aquest moment, l'Escola de Doctorat farà els tràmits pertinents perquè s'autoritzi el dipòsit de la tesi.