Universitat Rovira i Virgili

8. Celebració de l'acte de defensa de la tesi

L'acte de defensa de la tesi s'ha de fer en sessió pública dins del període acadèmic (d'octubre a setembre, excepte l'agost).

En l'acte de defensa de la tesi, els doctorands han d'exposar i defensar davant dels membres del tribunal el treball de recerca elaborat, la metodologia emprada, el contingut i les conclusions, fent especial menció de les aportacions originals.

Els membres del tribunal poden formular als doctorands les qüestions que considerin oportunes. Els doctors presents a l'acte poden formular qüestions en el moment i forma que assenyali el president o presidenta del tribunal.

Qualificació de la tesi doctoral

Un cop finalitzada la defensa de la tesi, el tribunal l'ha de qualificar, d'acord amb la legislació vigent.

El tribunal pot proposar que la tesi obtingui la menció cum laude, si s'emet en aquest sentit el vot secret positiu per unanimitat.

La concessió final de l'esmentada menció ha de garantir que l'escrutini dels vots es fa en una sessió diferent de la corresponent a la defensa de la tesi doctoral.

Les persones que en la defensa de la tesi hagin obtingut  la qualificació global d'apte cum laude poden optar a premi extraordinari.