Universitat Rovira i Virgili

7. Convocatòria de l'acte de defensa de la tesi

Un cop el CDE autoritzi la defensa de la tesi i generats els nomenaments dels membres del tribunal, es convocarà l'acte de la defensa.

La secretaria del departament tramitarà un exemplar de la tesi a les persones que formen part del tribunal (titulars i suplents).

Passos que s'han de seguir:

1. Establir la data, lloc i hora de la lectura

El director o directora de la tesi, el doctorand o doctoranda i els membres del tribunal estableixen la data, lloc i hora de la lectura, que hauran de comunicar a la secretaria del departament.

2. Comunicar la data, lloc i hora de la lectura a la secretaria del departament.