Universitat Rovira i Virgili

6. Aprovació de la defensa de la tesi doctoral pel CDE

El Comitè de Direcció de l'Escola, en vista de la documentació aportada amb la sol·licitud sobre la tesi, aprova, si escau, la defensa de la tesi doctoral i els membres del tribunal.

L'Escola de Doctorat comunicarà a la persona interessada per correu electrònic l'aprovació o no de la defensa de la tesi i la composició del tribunal. Així mateix, generarà els nomenaments dels membres del tribunal.