Universitat Rovira i Virgili

Què investiguem a treball social?

Preinscríbete

Contáctanos

Treball social

Recerca sobre conceptualització del treball social. Disciplina del Treball Social. Metodologia de intervenció social.

Investigació en treball social en àmbits de la salut, la diversitat funcional, en la infància etc..

La pràctica del treball social

Investigació sobre sistemes de sistematització de les pràctiques socials

Recerca sobre els professionals dels àmbits psico-socials: metodologies de anàlisi de la pràctica, Supervisió i assessorament d'equips de serveis socials i sanitaris-, suport i cures dels professionals.

Recerca sobre la interdisciplinarietat

Serveis socials - Estructura - polítiques socials

Recerca sobre l' estructura de Serveis socials i model de benestar . Models i organització dels serveis socials. Règim jurídic d'atenció a les persones en l'àmbit els serveis socials. Serveis Socials Bàsics i Serveis Socials Especialitzats. Serveis Socials del món local

Recerca sobre el Tercer sector social. Xarxes formals i informals . Estructura organitzativa, funcional i d'intervenció d'entitats d'acció social

Recerca sobre processos de digitalització de serveis socials i eSalut, noves tecnologies: l'ètica aplicada a les noves tecnologies,

L'estudi de la família

Recerca sobre intervenció social en els àmbits familiars. Xarxes i dinàmiques familiars i intervenció social- Xarxes formals i informals de recolzament familiar.

Dinàmiques familiars i intervenció social, nous models familiars

L'estudi de grups i comunitats

Investigació sobre Intervenció social de grup o comunitàries. El Treball en xarxa. Moviments associatius.

Recerca en xarxes formals de Serveis Socials, Sanitaris, educatius i informals , família, amistats, veïnatge, de suport.

Recerca sobre metodologies innovadores en la intervenció social

Envelliment i cura.

Polítiques i estratègies en la cura de persones dependents de llarga durada. Digitalització dels serveis socials i els sistemes de cura. Habitatge per a persones grans. Edadisme, soledat, abús i negligències en persones grans

Salut.

Educació per a la salut/Educació Alimentària. Treball Social i Trastorns del comportament alimentari. L'alimentació i vulnerabilitat social. Seguretat alimentària

Recerca sobre Treball social i Salut mental, diversitat funcional

Gènere

Recerca sobre Processos de socialització, gènere i salut. Gènere i treball social, dones professionals, dones cuidadores, treballadores socials, potencialitats de gènere

Investigació en Violència de gènere: models i mètodes d'intervenció

Història del Treball Social des d'una perspectiva de gènere

La pràctica social

Investigació sobre sistemes de sistematització de les pràctiques socials

Recerca sobre els professionals: metodologies de anàlisi de la pràctica, Supervisió i assessorament d'equips de serveis socials i sanitaris-, suport i cures dels professionals.

Migracions

Migració i Treball Social, mobilitats, interculturalisme, recursos i capacitats, serveis, regulació, dones migrants. Immigració i serveis socials. Intervenció social a la immigració. Gestió pública de la immigració.

Exclusió social

Recerca sobre pobresa, exclusió social i marginació. Atenció de les persones sense sostre. Emergència habitacional i pobresa energètica

Recerca sobre Resiliència

Investigació sobre exclusió social i itineraris d'inserció sociolaboral

Educació

Recerca en relacions intergeneracionals, educació intercultural, educació per la ciutadania,  educació i treball, social. Mentoria social