Universitat Rovira i Virgili

Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques- Què investiguem?

Preinscriu-te

Contacta'ns

El programa de doctorat en Estudis de Gènere: Cultura, Societats i Polítiques comprèn vuit línies d'investigació. El professorat que participa en el programa és membre de les cinc universitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Barcelona (UB), Universitat de Girona (UdG), Universitat Rovira i Virgili (URV) i Universitat de Vic (UVic). A continuació es detallen les línies d'investigació i el professorat.

1. Territori, migració i globalització

Articula la investigació en àmbits que graviten sobre el territori i la població en aspectes rellevants de l'actualitat com la mobilitat, el multiculturalisme, la comunitat, el benestar, la relació entre el global i el local, des d'una perspectiva crítica i interseccional.

Els àmbits de recerca d'aquesta línia són, entre d'altres: a) Dones, Gènere, Agricultura i Desenvolupament Rural, b) Gènere, Urbanisme i Espais Públics Urbans, c) Les diverses Geografies del Gènere i de la Vida Quotidiana, d) Gènere, Usos del Temps i Àmbits Públics i Privats

2. Treball, temps i mercats

És una línia enriquida analíticament en les últimes dècades per reflexions interdisciplinàries dutes a terme per historiadores, economistes, especialistes en organització d'empreses, sociòlogues, antropòlogues socials i culturals, pedagogues, especialistes en teoria i història de la comunicació, geògrafes i, així mateix, expertes especialitzades en dret públic i ciències històrico-jurídiques.

Els àmbits de recerca d'aquesta línia són, entre d'altres: a) Conciliació i divisió sexual del treball, b)  Discriminació/igualtat, c) Evolució social del treball: societat i gènere, d) Treball, gènere i migracions, e) Cultures del treball productiu i reproductiu

3. Identitats, relacions i grups: construccions socials i drets

Aquesta línia reuneix àmbits que impliquen diferents identitats: corporals, personals, socials. Tracta les relacions afectives, familiars i les polítiques que sorgeixen entorn d'elles, les desigualtats relacionals i socials que generen, així com les polítiques i les legislacions que ho regulen.

Els àmbits de recerca d'aquesta línia són, entre d'altres: a) Identitats corporals. Sexe, raça i cultura, b) Diversitat familiar, benestar i polítiques familiars, c) Relacions afectives, d) Legislació i gènere.

4. Moviments socials, activismes i polítiques de gènere

És una línia que, gràcies a la metodologia crítica sobre l'estudi de les formacions socials, s'ha renovat a partir de la dècada dels anys 1980. La perspectiva del gènere ha enriquit l'estudi de les mobilitzacions socials, de les cultures i institucions polítiques, així com dels processos de promoció social protagonitzats per les dones en la societat contemporània. Així, s'ha redoblat la capacitat crítica de la història de les dones i del gènere, que va jugar un paper pioner en l'establiment d'aquest tipus d'estudis a Espanya.

Els àmbits de recerca d'aquesta línia són, entre d'altres: a) La tipologia dels moviments socials i la superació del model pre-industrial: l'economia moral del gènere, b) Anàlisi social dels processos de participació ciutadana: la promoció social i política de les dones en el món contemporani, c) La biografia de les dones i el gènere

5. Relacions de poder i violències patriarcals

Aquesta línia d'investigació, per la seva complexitat, combina diversos enfocaments. Des d'una perspectiva multidisciplinària apareixen els àmbits jurídic, sociològic, psicològic, educatiu i històric. Se centra en el tractament de la violència tant física com psicològica, discursiva, simbòlica, ja sigui en l'àmbit interpersonal com en l'àmbit laboral i institucional. Inclou també les actuacions, moviments i iniciatives que proposen dispensar atenció a les persones afectades després de produir-se la situació de violència, així com la seva prevenció i eradicació.

Els àmbits de recerca d'aquesta línia són, entre d'altres: a) Legislació i violència de gènere; b) Detecció, prevenció i intervenció, c) Transformació de les identitats i relacions patriarcals: masculinitat, sexualitats i empoderament, d) Violències institucionals, e) Control social, dones i privació de llibertat

6. Educació i valors

És una línia dissenyada per a realitzar investigacions que permetin establir una continuïtat entre la vida privada i la vida acadèmica de l'alumnat, formar-lo en valors que permetin establir relacions equitatives entre els sexes i amb el seu entorn social. Investigar la construcció de nous circuits que permetin a aquest alumnat anar des de la seva pròpia intimitat a l'apropiació dels sabers científics i culturals. Un dels objectius fonamentals és posar en relleu el coneixement de si mateixa / mateix i el de les persones del mateix entorn per elaborar l'univers de sabers més lligats a les experiències vivencials.

Els àmbits de recerca d'aquesta línia són, entre d'altres: a) Materials sobre temes de gènere i valors, b) Models de relació personal i gènere en adolescents i joves.

7. Salut: promoció, tecnologies i diversitat

És una línia que planteja l'estudi de les idees sobre salut, malaltia i dependències tractades des de diferents perspectives: estudis històrics i creences sobre les nocions de malaltia, així com de les professions mèdiques, especialment en relació al cos femení. Tracta els malestars físics i psíquics que apareixen en l'actualitat, les persones dependents i les consegüents necessitats de cures, així com el paper de les dones i de les institucions en aquests àmbits.

Els àmbits de recerca d'aquesta línia són, entre d'altres: a) Dependències: la cura i les institucions, b) Construccions socials de la malaltia, la salut i el cos: despatologització de malestars psíquics i socials, c) Transformació de protocols de recerca i atenció sanitària no androcèntrics, d) Dones i TICS

8. Llenguatge, comunicació i produccions artístiques

És una línia que aborda les representacions femenines i masculines que en la nostra societat, de forma explícita o / i implícita, tanquen els diferents mitjans artístics: la novel·la, el teatre, el cinema, i els mitjans de comunicació com són la televisió, la premsa, etc. Concerneix també a les diferents formes en què aquests mitjans artístics i de comunicació són contemplats, assumits, per part del públic des d'una perspectiva de gènere; les orientacions sexistes que sovint apareixen en el llenguatge, els discursos i les figures literàries que configuren una base important de la nostra cultura. Finalment la literatura escrita per dones permet albirar les formes de contemplar el món exterior i interior, la mateixa cultura, les mateixes vivències com a dones.

Els àmbits de recerca d'aquesta línia són, entre d'altres: a) Feminitat i masculinitat en medis artístics i de comunicació, b) Llenguatges, literatura i gènere, c) Dones, literates i artistes.