Universitat Rovira i Virgili

Antropologia i Comunicació - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.


Criteris d'admissió específics del programa de doctorat

A. Carta de presentació en què la persona candidata exposa motivacions, adequació del projecte de tesi a les línies de recerca del programa de doctorat i nivell de coneixement d'idiomes.

B. Projecte d'investigació orientat a desenvolupar la tesi doctoral.

C.1 Delimitació de l'objecte d'estudi (màxim 15 línies)
C.2 Objectius i metodologia (màxim 15 línies)
C.3 Marc teòric i fonts de la investigació (màxim 30 línies)
C.4 Estructura i plantejament metodològic (màxim 30 línies)
C.5 Calendari d'execució (màxim 1 foli)
C.6 Bibliografia bàsica (màxim 1 foli)
C.7 Justificació de la investigació proposada en l'arc de les línies de recerca del programa de doctorat (màxim 10 línies)

Quinze dies abans del tancament del període de preinscripció establert per la URV, la persona interessada haurà de pujar aquesta documentació al gestor documental, en un sol fitxer, dirigida al coordinador o coordinadora del programa.

La comissió acadèmica estudiarà el document i eventualment podrà concertar una entrevista presencial o en línia (mitjançant Skype) amb el/la candidat/a.

La comissió acadèmica, en vista de la documentació aportada, avaluarà la viabilitat de la proposta i, si escau, proposarà un  director o directora de tesi, el qual haurà de donar-hi la conformitat.

Consulteu com matricular-vos-hi aquí.