Universitat Rovira i Virgili

Antropologia i Comunicació - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dr. Jordi Roca Girona   jordi.roca(ELIMINAR)@urv.cat
Dr. Jordi Roca Girona (president)   Dra. Montserrat Soronellas Masdéu
Dra. Aranzazu M. Capdevila Gómez (secretària)   Dr. Paul Capriotti
Places de nou ingrés  20

La fusió i integració del Doctorat en Antropologia i el Doctorat en Comunicació respon a una doble inquietud: pretén una millora cientificoacadèmica dels programes existents i, d'altra banda, aquesta aliança és el resultat inevitable i desitjable d'un procés evolutiu en aquest camp que exigirà una reformulació completa del mapa de disciplines i subdisciplines que fa uns anys semblava incontestable.

Davant d'un mapa tancat i compartimentat clàssic el que ens proposem en aquest programa és iniciar un procés a curt, mig, i llarg termini, que, sense posar en qüestió les identitats de cadascú, molt diverses com es pot veure en el col·lectiu d'investigadors que el protegeix, exploti les interseccions cada vegada més evidents que es produeixen en les línies d'investigació que es proposen.

L'objectiu general del programa de doctorat que es presenta és oferir una especialització intensiva en relació als conceptes teòrics i metodològics del camp de l'antropologia i la Comunicació que permeti consolidar i desenvolupar els coneixements i les tècniques necessaris per dur a terme una investigació avançada i de qualitat en les línies de recerca del programa que doni peu a la realització de la tesi doctoral.

En aquesta línia, temes com la transnacionalitat, el gènere, la salut, el risc o els moviments socials han estat, són i seran abordats des de perspectives multidisciplinaris. Més encara, tenint en compte la posició estratègica actual d'aquest doctorat en el concert català-espanyol i internacional, la pròpia articulació del programa fa que, a les especialitzacions actuals en Antropologia i Comunicació s'afegeixi una plusvàlua per a tots dos costats, pels inevitables i necessaris punts d'intersecció que poden documentar-se a dos nivells. D'una banda, el mateix espectre de la producció en les dues disciplines a partir de la confluència de mètodes i teories, i, d'altra banda, pel propòsit específic d'avançar cap a una convergència en el programa de doctorat a partir de compartir explícitament mètodes (etnografia, cinematografia- videografia i fonografia) i teoria.

Les persones que obtinguin la titulació de doctor o doctora en el programa estaran formades i preparades per treballar en:

El programa de doctorat compta amb la col·laboració puntual de doctors que poden codirigir tesis en àmbits temàtics específics, tot i no formar part de l'equip de professorat permanent vinculat al programa. Aquestes incorporacions suposen un indicador de qualitat per al programa, ja sigui pel prestigi internacional dels doctors o per la seva elevada especialització en una temàtica concreta.

Aquesta col·laboració no suposa una modificació substancial respecte a la memòria verificada del programa de doctorat.