Universitat Rovira i Virgili

Turisme i Oci - Activitats

Preinscriu-te

Contacta'ns

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

Es definiran en el document d'activitats del doctorand per a cada estudiant, d'acord amb la línia de recerca i el director o directora de tesi assignat, el  pla de treball i la trajectòria prèvia a la inscripció al doctorat. Inclou aquelles activitats formatives (transversals o específiques del programa) que confereixin a l'estudiant les competències i destreses pròpies del doctorat. Aquestes activitats complementàries poden suposar fins a un 20% del temps de formació de l'estudiant, segons el perfil d'ingrés de cadascú.

La  URV té establert que les tesis doctorals aportin almenys una publicació en un mitjà rellevant de disseminació en l'àmbit de coneixement del programa prèviament a la defensa de la mateixa tesi,  amb una la presentació oral o escrita en un congrés científic, acceptació de publicació o publicació d'article en revista especialitzada (ISI o equivalent), capítol de llibre, llibre o un altre tipus d'activitat de disseminació científica, d'acord amb els estàndards de cada línia de recerca, o amb la presentació al registre de patents relacionades amb el tema de recerca. En tot cas, es tindran en compte les singularitats de la disciplina i els estàndards de les línies de recerca en què s'inscriu la tesi.

La mobilitat és una activitat formativa de caràcter obligatori per als estudiants de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili. Cada estudiant, orientat pel seu director o directora, ha de seleccionar i programar d'acord amb les seves necessitats i disponibilitat, el congrés o congressos als quals ha d'assistir.

El programa de doctorat organitza anualment un seminari internacional en què participaran investigadors externs i interns. Per a cada seminari es programaran exercicis estructurals d'anàlisi i síntesi, que els estudiants desenvoluparan en un informe per reforçar la seva capacitat de crítica i expressió escrita. L'objectiu dels seminaris és formar els doctorands en el desenvolupament d'habilitats específiques com formular preguntes, emetre opinions, contrastar judicis de valor de resultats de recerca obtinguts per altres investigadors i expressar conclusions escrites.

En el marc d'aquests seminaris, i almenys en dues ocasions durant la seva etapa investigadora, els doctorands han de presentar obligatòriament a la resta de participants en el seminari el desenvolupament de les seves investigacions a partir del primer any de tesi i un avançament dels resultats que han obtingut durant el tercer any de tesi. La presentació la comenten els investigadors internacionals i locals que participen en aquestes sessions.

El programa de doctorat en Turisme i Oci organitza amb periodicitat trimestral fòrums de recerca consistents en conferències o seminaris impartits per professors i investigadors de la URV, professors visitants o acadèmics de reconegut prestigi convidats específicament a tal efecte. S'hi exposen línies innovadores de recerca, resultats de projectes, informes de recerca o aplicacions a àmbits específics de recerca de noves metodologies. La participació en aquests fòrums proporciona als alumnes d'aquest programa de doctorat l'oportunitat d'estar al dia en la recerca, conèixer acadèmics de prestigi, fer treball en xarxa, i discutir i comentar amb els ponents aspectes que poden estar relacionats o no amb la seva recerca.

Amb la finalitat de formar els alumnes per a la recerca científica amb l'adquisició d'habilitats metodològiques, lingüístiques o tecnològiques d'utilitat i aplicació en la seva recerca, hauran de seguir cursos específics de caràcter instrumental fins a un màxim de 180 h durant els tres/cinc anys de durada del període d'elaboració de la tesi. Es pretén que els doctorands aprenguin a ser capaços de desenvolupar tècniques d'aplicació al desenvolupament de la seva tesi doctoral i millorin el coneixement especialitzat en el seu camp de treball. Podran escollir entre les diverses alternatives disponibles de cursos que ofereix la mateixa URV a través dels programes de formació PROFID. Així mateix, en el cas alumnes de doctorands que no hagin cursat el màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística de la URV, que dóna accés directe al doctorat, podran cursar assignatures del màster que siguin d'especial interès en funció de la proposta de tesi doctoral que tinguin. La formació específica en cada cas s'haurà d'afegir al DAD. En el cas concret dels alumnes que segueixin el doctorat des de la seu de Cozumel de la Universitat de Quintana Roo, aquests cursos inclouran necessàriament assignatures de metodologia de la recerca, anàlisi multivariable i redacció de textos científics programats per la Direcció de Desenvolupament Sustentable d'aquesta universitat. En el cas que l'estudiant estigui de mobilitat, aquesta activitat formativa li serà reconeguda per aquella activitat de naturalesa equivalent realitzada durant l'estada de mobilitat i intercanvi científic.

El programa de doctorat es pot fer íntegrament a la URV o a distància, si així es convé amb el director o directora de la tesi. No obstant això, la mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral, per la qual cosa sol ser recomanable fer alguna estada de recerca a l'estranger.

Cal destacar que si el doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat espanyol per un període mínim de tres mesos i es compleixen els requisits que estableix el Reial decret 99/2011, podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat