Universitat Rovira i Virgili

Dret - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

 Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.


Criteris d'admissió específics del programa de doctorat

L'aspirant ha de presentar Projecte de Tesi (Proposta d’interès d’investigació) detallat del tema a desenvolupar; la temàtica del Projecte (Proposta) s'ha d'ajustar a alguna de les línies de recerca previstes; es valorarà el vist i plau d'un professor/a del programa adscrit a la línia de recerca elegida.

El Projecte de Tesi (Proposta d’interès d’investigació) ha de contenir: 

  1. Delimitació de l'objecte d'estudi (màxim 15 línies)
  2. Objectius, esborrany estructura del treball i metodologia (màxim 20 línies)
  3. Marc teòric i fonts de la investigació (màxim 30 línies)
  4. Calendari d'execució (màxim 1/2 full)
  5. Bibliografia (màxim 2 fulls)
  6. Justificació de la investigació proposada en l'arc de les línies de recerca del programa de doctorat (màxim 10 línies)

La persona interessada haurà d'acompanyar també al Projecte de Tesi (Proposta d’interès d’investigació) la còpia de l'expedient acadèmic dels Estudis que han donat accés al doctorat.

La comissió acadèmica del programa estudiarà el document i eventualment podrà concertar una entrevista presencial o en línia amb el/la candidat/a.

La comissió acadèmica, en vista de la documentació aportada, avaluarà la viabilitat de la proposta i, si escau, proposarà un  director o directora de tesi, que es farà coincidir amb el professor que ha donat el vist i plau al Projecte (Proposta), si és que hi consta.

En cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre màxim d'estudiants previstos, es prioritzaran segons els següents criteris:

Projecte de tesi (Proposta d’interès d’investigació) 50%

Expedient acadèmic dels Estudis que donen accés al doctorat 40%

Experiència professional 10%

Consulteu com matricular-vos-hi aquí.