Universitat Rovira i Virgili

Biomedicina - Què investiguem?

Preinscriu-te

Contacta'ns

El programa de doctorat de Biomedicina està dissenyat per formar investigadors que puguin generar coneixement en relació amb la patologia humana.

El programa de doctorat de Biomedicina consta de 42 línies d'investigació agrupades en 18 àrees temàtiques. Un total de 162 investigadors vinculats o col·laboradors del programa dirigeixen les tesis en aquestes àrees d'investigació. La pràctica totalitat dels investigadors pertany a grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya com a grups de recerca amb una trajectòria consolidada. Això assegura un alt nivell en la formació de doctorands, així com en la producció científica, i amb la relació amb grups de temàtica afí d'àmbit nacional i internacional.

Els àmbits de treball abasten tant aspectes d'investigació bàsica per a l'avanç del coneixement en ciències biomèdiques com investigació en humans a través de la investigació clínica desenvolupada tant a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus com a través dels diferents hospitals universitaris associats a la URV (Sant Joan de Reus, Joan XXIII de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa i l'Hospital Psiquiàtric Pere Mata de Reus). Menció especial mereixen també les plataformes de suport a la investigació tant dels Serveis Cientificotècnics de la Universitat (espectrometria de masses, cromatografia, seqüenciació, microscòpia, cultius, metabolòmica, etc.), com pròpies (com l'estabulari i el Comitè Ètic d'experimentació en Animals) o de l'Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili, entre les quals destaquen la Unitat de suport als assaigs clínics i el Biobanc.

Les línies d’investigació del programa de doctorat s’engloben en 18 grans àrees de recerca, tal com es mostra en la següent taula:

Àrees de recerca Línies d’investigació del programa
Biologia i Microbiologia
  • Taxonomia, epidemiologia i impacte sanitari de bacteris potencialment patògens a l'aigua i/o aliments
  • Taxonomia morfològica i molecular de fongs microscòpics d'interès clínic i/o ambiental
  • Fongs oportunistes patògens per a l'home: sensibilitat antifúngica i patogenicitat
Farmacologia cel·lular

- Indicadors d'estrès oxidatiu en població sana i malalta

- Neurotoxicitat i neuroprotecció

- Valoració de l'eficàcia i seguretat de tractaments farmacològics, nutricionals i fisioterapèutics

Toxicologia i Salut Medioambiental - Efectes dels contaminants químics en la salut
Física Mèdica

- Xarxes de Vigilància Radiològica Ambiental de mesura continua i en temps real

- Dosimetria en radiodiagnòstic

Fisioteràpia - Valoració, intervenció i docència en Fisioteràpia
Histologia i Neurobiologia - Neurobiologia cel·lular
Metabolòmica - Metabolòmica de malaties poligèniques
Modelització en Medicina - Simulació numèrica aplicada al cos humà
Estils de Vida Saludables

- Dieta mediterrània, salut cardiovascular i control del pes corporal

- Metodologies per al disseny, avaluació i validació d'aliments i altres factors per a reduir les malalties cròniques 

-Educació per la salut

Malaties Infeccioses i Sepsi

- Infeccions per microorganismes multiresistents

- Recerca en infecció per VIH

- Sèpsia, inflamació i seguretat

Epidemiologia - Estat nutricional i salut. Estudis epidemiològics en diferents etapes de la vida
Atenció Primària - Recerca en Atenció Primària
Oftalmologia - Recerca en oftalmologia
Oncologia

- Epidemiologia i factors pronòstics en càncer

- Diagnòstic clínic de tumors cutanis

- Nous marcadors moleculars en càncer de mama i limfomes

- Recerca en malalties otorino-laringològiques

Patologia Vascular i els seus Factors de Risc (Hepatopaties, Obesitat, Diabetis, Dislipèmies, Nefropaties)

- Recerca en diabetis i obesitat

- Inflamació i oxidació en arteriosclerosi, obesitat i altres trastorns

- Lípids i arteriosclerosi

- Fisiopatologia de l'obesitat i Inflamació de teixits grassos

- Recerca en Cardiologia

- Malalties autoimmunes i risc cardiovascular

- Trombosi

- Risc cardiovascular i malaltia renal crònica

Desenvolupament Humà i Ambient

- Salut i envelliment

- Factors bioquímics, genètics i ambientals relacionats amb la programació del desenvolupament i la salut 

- Investigació en pediatria i desenvolupament humà

- Medicina basada en la evidència: revisions sistemàtiques de la literatura

Psiquiatria - Base genètica i molecular de les malalties complexes
Cirurgia

- Cirurgia general i de l'aparell digestiu

- Cirurgia de l'obesitat i metabòlica: estudis clínics i experimentals

- Anestesiologia, reanimació i tractament del dolor