Universitat Rovira i Virgili

Matrícula

Enllaços d'interès...

Calendari dels estudis de Doctorat

La matrícula dels estudiants de nou accés de doctorat a la URV es fa en línia, a través de la secció Matrícula del web, en els terminis establerts. Cal tenir en compte que no es podrà formalitzar la matrícula si no s’ha presentat tota la documentació amb els requisits exigits. El fet de no matricular-se suposa la pèrdua de la plaça assignada. Trobareu més informació sobre l’organització de la matrícula de doctorat en aquest enllaç.

Més informació sobre el procés d'Automatricula aquí.

En el cas dels estudiants estrangers de doctorat, cal tenir en compte que la pòlissa d'accidents de la matrícula no inclou la repatriació al país d'origen en cas de mort. Si el doctorand o doctoranda abans de sortir del seu país no ha subscrit una assegurança que inclogui la repatriació, haurà d'adreçar-se al Centre Internacional de la URV, que l’informarà de les pòlisses que es poden subscriure a través del contracte que té la URV.