Universitat Rovira i Virgili

Ciutat, Territori i Planificació Sostenible - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.


Criteris d'admissió específics del programa de doctorat

Els estudiants que vulguin cursar en el programa de doctorat en Ciutat, Territori i Planificació Sostenible hauran de presentar, a més de la documentació general d'accés, la documentació específica següent:

A. Currículum Vitae del candidat (màxim 2 pàgines) amb la següent informació. 

A.1. Expedient acadèmic de llicenciatura /grau i adequació al perfil del PD
A.2. Expedient acadèmic de màster i adequació al perfil del PD. 
A.3. Beques d'investigació o d'inici a la investigació.
A.4. Experiència prèvia en el camp de la geografia, arquitectura, planificació territorial i/o canvi climàtic. 
A.5. Publicacions
A.6. Experiència internacional.
A.7. Domini de llengües estrangeres d'ús científic.

B. Temàtica d'investigació que desitgi desenvolupar l'estudiant (màxim 1 pàgina). Es tindrà en compte la concordança amb les línies de recerca del programa de doctorat i la viabilitat de la proposta. 

C. Carta de presentació amb les motivacions per cursar el doctorat adreçada al coordinador del programa. Si es considera necessari es realitzarà una entrevista personal.

La selecció dels estudiants es farà en funció dels criteris de valoració següents:

A. Currículim Vitae, màxim 2 pàgines, 60% de la valoració. 

B. Temàtica d'investigació que desitja desenvolupar l'estudiant, màxim 1 pàgina, 20%. 

C. Carta de presentació i motivació per cursar el doctorat i/o entrevista, 20%. 

Consulteu com matricular-vos-hi aquí.