Universitat Rovira i Virgili

Ciència Cognitiva i Llenguatge- Què investiguem?

Preinscriu-te

Contacta'ns

LÍNIA DE RECERCA: PROCESSAMENT, ADQUISICIÓ I REPRESENTACIÓ DEL LLENGUATGE

Grup d'Investigació en Psicolingüística de la URV (GIP) http://psico.fcep.urv.cat/projectes/gip/esp/

La Psicolingüística és una disciplina interessada en l'estudi de l'adquisició del llenguatge per part dels éssers humans i en la caracterització dels mecanismes cognitius que intervenen en el processament de la informació lingüística. Dintre d'aquest marc general, els investigadors del Grup d'Investigació en Psicolingüística de la URV tenen interessos diversos. Una de les línies d'investigació se centra en l'estudi dels efectes de les característiques de les paraules en la seva organització a la memòria i en el seu processament, amb un especial interès en el contingut emocional de les paraules, el seu grau de concreció, i la seva ambigüitat semàntica. Una altra línia se centra a estudiar aquests mateixos aspectes en parlants bilingües, i en caracteritzar les diferències existents entre el processament de les diferents llengües del bilingüe. A banda dels estudis realitzats amb paraules aïllades, els investigadors del grup estan també interessats a examinar com les persones construeixen i processen l'estructura sintàctica de les oracions, i com s'estableixen les relacions de dependència entre diferents elements d'una oració. Altres temes d'interès són l'adquisició de nous conceptes, els models distribucionals del llenguatge, la relació entre llenguatge i pensament o el processament del llenguatge figurat. Per portar a terme aquestes investigacions, els membres del grup dissenyen experiments en els que els parlants han de realitzar diferents tasques lingüístiques i en els que s'enregistren tant mesures conductuals (temps de reacció i taxa d'errors), com mesures electrofisiològiques (potencials evocats cerebrals, ERPs) i els moviments oculars. Els investigadors del GIP tenen també una àmplia experiència en el desenvolpament de bases de paraules, caracteritzades en variables psicolingüístiques i emocionals. Realizen també estudis a gran escala que permeten la recollida de dades d'una gran quantitat de parlants i examinar l'efecte de les variables d'interès en la població general.

LÍNIA DE RECERCA: LINGÜÍSTICA TEÒRICA I APLICADA

Aquesta àmplia línia de recerca aglutina tres grups de recerca amb models d'anàlisi i metodologies diferents que conflueixen en un mateix interès per l'estudi del llenguatge humà. GRLMC-- https://www.urv.cat/html/grupsrecerca/reconeguts/general-G687.php ROLLING-- https://www.urv.cat/html/grupsrecerca/reconeguts/general-G810.php

El GRLMC-Grup de Recerca en Lingüística Matemàtica desenvolupa una investigació interdisciplinària en lingüística. L'objectiu principal del grup és fomentar l'adopció de nous

mètodes formals/computacionals en l'estudi del llenguatge. El GRLMC utilitza eines matemàtiques per a la descripció i explicació de diferents aspectes de les llengües naturals (fonètica, morfologia, sintaxi, semàntica, pragmàtica, sociolingüística...). La complexitat de les llengües naturals, els formalismes basats en restriccions, els models difusos i el concepte de gramaticalitat són algunes de les seves principals línies de recerca.

El ROLLING-Recerca en Llengua i Lingüística és un grup heterogeni que té com a principal objectiu la recerca en llengua i lingüística des de diferents vessants, tant formals i teòriques com aplicades i experimentals. Les principals línies de recerca son l'estructura argumental i la interfície morfologia-sintaxi-lexicó-semàntica, des d'una perspectiva contrastiva; i la variació lingüística i adquisició del llenguatge en individus monolingües, bilingües i bidialectals a partir de judicis d'acceptabilitat i altres tècniques d'elicitació. També porta a terme recerca en sociolingüística, fraseologia, neologia i ensenyament de llengües.

El GRELINAP-Grup de Recerca en Lingüística Aplicada té com a objecte d'estudi el lèxic com a component específic de les llengües naturals, tant des d'una perspectiva teòrica -buscant descripcions detallades i precises d'aspectes semàntics, sintàctics i morfològics-, com des d'una perspectiva aplicada: l'adquisició del lèxic de primeres i segones llengües en contextos formals i informals i la creació de corpus lèxics i les seves aplicacions didàctiques i lexicogràfiques en contextos multilingües.