Universitat Rovira i Virgili

Tecnologia Educativa - Activitats

Preinscriu-te

Contacta'ns

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

A més de les activitats formatives transversals, el programa de doctorat preveu un seguit d'activitats formatives específiques, en defineix l'organització temporal i el caràcter(optatives i obligatòries).

Per al programa de doctorat de Tecnologia Educativa, les actividats específiques són les següents:

1.    Cada curs s'organitzen dos seminaris internacionals d'Investigació en Tecnologia Educativa (un de presencial i un altre de virtual) en el qual els doctorands han de presentar els avenços del seu treball.

2.    Cada any (com a mínim) es fa un seminari de supervisió metodològica que és obligat per als directors i doctorands.

3.    Cada any es fa el Congrés Internacional EDUTEC (una edició té lloc a l'Estat i l'altra, a Amèrica) en la qual s'invita els estudiants del programa a presentar els resultats dels seus treballs de recerca.

La mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral, per al qual cosa sol ser recomanable fer alguna estada de recerca a l'estranger.

No obstant això, el programa de doctorat es pot fer íntegrament a la URV o a distància si es convé amb el director o directora de la tesi, sense que la mobilitat a altres universitats sigui obligatòria.

Cal destacar que si el doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat per un període mínim de tres mesos, podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat