Universitat Rovira i Virgili

Enginyeria Termodinàmica de Fluids - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

 Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.​


 1. Requisits específics:

  • Carta de motivació personal

  • Justificació documental de tot el que s'exposa al currículum vitae

 2. Mèrits i criteris de valoració:

  • Haver cursat estudis previs de caràcter tècnic o científic en els àmbits de l'enginyeria, arquitectura, física, química,  bioquímica, informàtica, matemàtiques o similars.

  • Tenir una formació equivalent al màster de recerca en Enginyeria Termodinàmica de Fluids pel que fa al tema de la tesi doctoral. Els complements de formació els decideix la comissió acadèmica de cada universitat participant.

  • Carta d'algun docent del programa en què accepta dirigir la tesi doctoral de la persona sol·licitant.

 3. Els criteris que es tindran en compte per seleccionar els estudiants són:

  • Expedient acadèmic

  • Haver realitzat mobilitat durant els estudis d'accés

  • Qualsevol altre mèrit que els candidats manifestin i tingui repercussió en el desenvolupament de la tesi doctoral

Els estudiants han de cursar els complements de formació que determini la Comissió Acadèmica, d'acord amb els tutors o directors de tesi, en funció de les matèries cursades als estudis previs de grau i màster i de si no han cursat crèdits d'investigació. El màxim d'aquests complements de formació és de 15 crèdits d'assignatures del màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids que ofereix la URV.

Consulteu com matricular-vos-hi aquí.