Universitat Rovira i Virgili

Accés i admissió - Titulació d'accés

En funció de l'origen de la institució que expedeix el títol d'accés al programa de doctorat, els candidats i candidates hauran de presentar la documentació següent:

Titulació d'accés URV

L'Escola de Doctorat accedeix a la documentació acadèmica que consta en els expedients interns de la universitat. Només es podria sol·licitar alguna acreditació acadèmica en el cas que et faltin crèdits per accedir al nivell de doctorat.

 • Els candidats que accedeixin via superació del període de formació en el cas de titulacions en l'àmbit de les ciències de la salut hauran de presentar un document acreditatiu de la superació de l'avaluació positiva d'almenys dos anys de formació.
 • Certificat de correspondència al nivell 3 del MECES, obtingut a través de la seu electrònica del MECD, els candidats que accedeixin per aquesta via.

Els candidats han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa per conèixer els requisits específics.

Titulació d'accés d'una universitat espanyola (no URV)

 • Títol (anvers i revers) i certificat acadèmic personal o Suplement Europeu al Títol* de grau, llicenciatura, enginyeria superiorarquitecturadiplomatura, enginyeria tècnica o primer cicle, on constin els cursos acadèmics/semestres, les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna d'elles i la nota mitjana de les assignatures superades.
 • Titulació d'accés que pot ser alguna d'aquestes:
  • Títol o resguard del títol de màster universitari (no són vàlids els postgraus no oficials) i el certificat acadèmic personal o Suplement Europeu al Títol*.

  • Els certificats acadèmics personals o Suplements Europeus al Títol* d'un o més màsters oficials per acreditar que has superat un mínim de 60 ECTS de màster universitari (no són vàlids els postgraus no oficials).

  • Diploma d'Estudis Avançats o acreditació d'haver obtingut la suficiència investigadora. 

  • Acreditació de la superació del període de formació en el cas de titulacions en l'àmbit de ciències de la salut.

  • Títol de graduat d'almenys 300 ECTS (per exemple: Medicina, Veterinària, Odontologia, Farmàcia o Arquitectura).

  • Títol espanyol de doctor o doctora obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.

  • Certificat de correspondència al nivell 3 del MECES, obtingut a través de la seu electrònica del MECD.

En principi, no és necessari acreditar els títols perquè la nostra universitat els verificarà a través del registre de títols del Ministeri corresponent. En cas que la universitat no ho pugui verificar es reclamarà el justificant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.

Els títols de Diploma d'Estudis Avançats sí que s'hauran de presentar, atès que no es registraven al Registre Nacional. 

Un cop admès/admesa acadèmicament, per accedir a la matrícula hauràs de presentar còpia compulsada dels documents anteriors (excepte els certificats acadèmics personals o suplements europeus al títol) i del passaport o NIE. En el cas del DNI espanyol, no serà necessari presentar la còpia compulsada.

Els candidats han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa per conèixer els requisits específics.

(*) El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document expedit per institucions d'educació superior de països que formen l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que proporciona informació sobre el sistema de qualificacions i l'accés a titulacions posteriors. Si el teu diploma inclou el SET, compleix amb els requisits del certificat acadèmic. Consulta quins països formen part de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Titulació d'accés d'una universitat estrangera (EEES)

 • Títol d'accés al doctorat (nivell de màster oficial), anvers i revers (encara que estigui en blanc).
 • Certificat acadèmic personal o Suplement Europeu al Títol* de la titulació d'accés al doctorat (nivell de màster oficial), on constin els cursos acadèmics/semestres, les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna d'elles i la nota mitjana de les assignatures superades.
 • Títol de grau o equivalent, anvers i revers.
 • Certificat acadèmic personal o Suplement Europeu al Títol*de grau o equivalent, on constin els cursos acadèmics/semestres, les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna d'elles i la nota mitjana de les assignatures superades.

En aquest cas és imprescindible que la documentació compleixi els Requisits de la documentació estrangera.

Un cop admès/admesa acadèmicament, per accedir a la matrícula hauràs de presentar còpia compulsada dels documents anteriors (excepte els certificats acadèmics personals o suplements europeus al títol) i del passaport o NIE. En el cas del DNI espanyol, no serà necessari presentar la còpia compulsada.

En el cas que hagis sol·licitat l'homologació del teu títol a través del MECD, has de tenir en compte que aquesta atorga a Espanya validesa oficial als títols d'educació superior obtinguts a l'estranger. Un títol estranger homologat posseeix els mateixos efectes del títol o grau acadèmic espanyol al qual s'homologa, per tant, si has homologat el teu títol, has de seguir el mateix procés que els candidats d'universitats espanyoles, adjuntant a més la credencial d'homologació del títol.

Els candidats han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa per conèixer els requisits específics.

(*) El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document expedit per institucions d'educació superior de països que formen l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que proporciona informació sobre el sistema de qualificacions i l'accés a titulacions posteriors. Si el teu diploma inclou el SET, compleix amb els requisits del certificat acadèmic. Consulta quins països formen part de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Titulació d'accés d'una universitat estrangera (no EEES)

 • Títol d'accés al doctorat (nivell de màster oficial), anvers i revers (encara que estigui en blanc).
 • Certificat acadèmic personal de la titulació d'accés al doctorat (nivell de màster oficial), on constin els cursos acadèmics/semestres, les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna d'elles i la nota mitjana de les assignatures superades.

En aquest cas és imprescindible que la documentació compleixi els Requisits de la documentació estrangera.

Un cop admès/admesa acadèmicament, per accedir a la matrícula hauràs de presentar còpia compulsada dels documents anteriors (excepte els certificats acadèmics personals o suplements europeus al títol) i del passaport o NIE. En el cas del DNI espanyol, no serà necessari presentar la còpia compulsada.

En en cas que hagis sol·licitat l'homologació del teu títol a través del MECD, has de tenir en compte que aquesta atorga a Espanya validesa oficial als títols d'educació superior obtinguts a l'estranger. Un títol estranger homologat posseeix els mateixos efectes del títol o grau acadèmic espanyol al qual s'homologa, per tant, si has homologat el teu títol, has de seguir el mateix procés que els candidats d'universitats espanyoles, adjuntant a més la credencial d'homologació del títol.

Els candidats han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa per conèixer els requisits específics.