Universitat Rovira i Virgili

Accés i admissió - Titulació d'accés

En funció de l'origen de la institució que expedeix el títol d'accés al programa de doctorat, els candidats i candidates hauran de presentar la documentació següent:

Titulació d'accés URV

L'Escola de Doctorat accedeix a la documentació acadèmica que consta en els expedients interns de la universitat. Es podria sol·licitar alguna acreditació acadèmica en el cas que faltin crèdits per accedir al nivell de doctorat.

 • Les persones candidates que accedeixin via superació del període de formació en el cas de titulacions en l'àmbit de les ciències de la salut hauran de presentar un document acreditatiu de la superació de l'avaluació positiva d'almenys dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Les persones candidates que accedeixin per la via de correspondència al nivell 3 del MECES, han d’aportar el certificat de correspondència obtingut a través de la seu electrònica del ministeri.

Els candidats i candidates han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa per conèixer els requisits específics.

Titulació d'accés d'una universitat espanyola (no URV)

La documentació acadèmica requerida depèn de la titulació d'accés: 

1-Títol de Màster universitari oficial 

 • Títol de màster universitari (anvers i revers) o resguard del títol (no són vàlids els postgraus ni els títols propis) 
 • Títol de grau o equivalent (anvers i revers) 
 • Certificat acadèmic personal* del màster o Suplement Europeu al Títol** 
 • Certificat acadèmic personal* del grau o equivalent o Suplement Europeu al Títol** 

2-Altres títols universitaris que acreditin un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior 

2.1-Títol de Llicenciat, Arquitecte o Enginyer 

 • Títol de Llicenciat, Arquitecte o Enginyer (anvers i revers) 
 • Certificat acadèmic personal* de la Llicenciatura, Arquitectura o Enginyeria o Suplement  Europeu al Títol** 
 • Certificat de correspondència al nivell 3 del MECES, obtingut a través de la seu electrònica del Ministeri

2.2-Títol de Graduat d'almenys 300 ECTS (per exemple: Medicina, Veterinària, Odontologia, Farmàcia o Arquitectura) 

 • Títol de Grau (anvers i revers) 
 • Certificat acadèmic personal* de Grau o Suplement Europeu al Títol** 

3-Títol de Doctor o Doctora 

 • Títol de Doctor o Doctora (anvers i revers) 
 • Certificat acadèmic personal* dels estudis de doctorat o Suplement Europeu al Títol** 

4-Titulats universitaris que hagin superat el període de formació en el cas de titulacions en l'àmbit de les ciències de la salut

 • Document acreditatiu de la superació de l'avaluació positiva d'almenys dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut 
 • Títol de grau o equivalent (anvers i revers) 
 • Certificat acadèmic personal* del grau o equivalent o Suplement Europeu al Títol** 

5-Diploma d'Estudis Avançats o acreditació d'haver obtingut la suficiència investigadora 

 • Diploma d'Estudis Avançats (Reial decret 778/1998) 
 • Acreditació de la suficiència investigadora (Reial decret 185/1985) 
 • Certificat acadèmic personal* de la llicenciatura, arquitectura o enginyeria o Suplement Europeu al Títol**

(*) Als certificats acadèmics personals o Suplements Europeus als Títols hi han de constar els cursos acadèmics/semestres, les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna d'elles i la nota mitjana de les assignatures superades. 

En principi, no és necessari acreditar els títols perquè la nostra universitat els verificarà a través del registre de títols del Ministeri corresponent. En cas que la universitat no ho pugui verificar es reclamarà el justificant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.

Els títols de Diploma d'Estudis Avançats i l'acreditació de la suficiència investigadora sí que s'hauran de presentar, atès que no es registraven al Registre Nacional. 

Un cop admès/admesa acadèmicament, per accedir a la matrícula hauràs de presentar còpia compulsada dels documents anteriors (excepte els certificats acadèmics personals o suplements europeus al títol) i del passaport vigent. En el cas del DNI espanyol o del NIE, en principi, no caldrà presentar-lo perquè la universitat el validarà mitjançant consulta a l'administració corresponent via interoperabilitat.

Els candidats i candidates han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa per conèixer els requisits específics.

(**) El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document expedit per institucions d'educació superior de països que formen l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que proporciona informació sobre el sistema de qualificacions i l'accés a titulacions posteriors. Si el teu diploma inclou el SET, compleix amb els requisits del certificat acadèmic. Consulta quins països formen part de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Titulació d'accés d'una universitat estrangera (EEES)

La documentació acadèmica requerida depèn de la titulació d'accés: 

1-Títol que acrediti un nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions i que faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició 

 • Títol de màster universitari oficial o equivalent (anvers i revers, encara que estigui en blanc) 
 • Certificat acadèmic personal* del màster o Suplement Europeu al Títol** 

2-Títol de Doctor o Doctora 

 • Títol de Doctor o Doctora (anvers i revers, encara que estigui en blanc) 
 • Certificat acadèmic personal* dels estudis de doctorat o Suplement Eutropeu al Títol** 

En aquest cas és imprescindible que la documentació compleixi els Requisits de la documentació estrangera.

(*) Als certificats acadèmics personals o Suplements Europeus als Títols hi han de constar els cursos acadèmics/semestres, les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna d'elles i la nota mitjana de les assignatures superades. 

Un cop admès/admesa acadèmicament, per accedir a la matrícula hauràs de presentar còpia compulsada dels documents anteriors (excepte els certificats acadèmics personals o suplements europeus al títol) i del passaport vigent. En el cas del DNI espanyol o del NIE, en principi, no caldrà presentar-lo perquè la universitat el validarà mitjançant consulta a l'administració corresponent via interoperabilitat. 

En el cas que hagis sol·licitat l'homologació del teu títol a través del Ministeri d’Educació espanyol, has de tenir en compte que aquesta atorga a Espanya validesa oficial als títols d'educació superior obtinguts a l'estranger. Un títol estranger homologat posseeix els mateixos efectes del títol o grau acadèmic espanyol al qual s'homologa. Per tant, si has homologat el teu títol, has de seguir el mateix procés que els candidats d'universitats espanyoles, adjuntant a més la credencial d'homologació del títol.

Els candidats i candidates han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa per conèixer els requisits específics.

(**) El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document expedit per institucions d'educació superior de països que formen l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que proporciona informació sobre el sistema de qualificacions i l'accés a titulacions posteriors. Si el teu diploma inclou el SET, compleix amb els requisits del certificat acadèmic. Consulta quins països formen part de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Titulació d'accés d'una universitat estrangera (no EEES)

La documentació acadèmica requerida depèn de la titulació d'accés: 

1-Títol que acrediti un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster universitari i que faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició 

 • Títol de màster o equivalent (anvers i revers, encara que estigui en blanc) 
 • Certificat acadèmic personal* del màster 

2-Títol de Doctor o Doctora 

 • Títol de Doctor o Doctora (anvers i revers, encara que estigui en blanc) 
 • Certificat acadèmic personal* dels estudis de doctorat 

(*) Als certificats acadèmics personals hi han de constar els cursos acadèmics/semestres, les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna d'elles i la nota mitjana de les assignatures superades. 

En aquest cas és imprescindible que la documentació compleixi els Requisits de la documentació estrangera.

Un cop admès/admesa acadèmicament, per accedir a la matrícula hauràs de presentar còpia compulsada dels documents anteriors (excepte els certificats acadèmics personals o suplements europeus al títol) i del passaport vigent. En el cas del DNI espanyol o del NIE, en principi, no caldrà presentar-lo perquè la universitat el validarà mitjançant consulta a l'administració corresponent via interoperabilitat. 

En en cas que hagis sol·licitat l'homologació del teu títol a través del Ministeri d’Educació espanyol, has de tenir en compte que aquesta atorga a Espanya validesa oficial als títols d'educació superior obtinguts a l'estranger. Un títol estranger homologat posseeix els mateixos efectes del títol o grau acadèmic espanyol al qual s'homologa. Per tant, si has homologat el teu títol, has de seguir el mateix procés que els candidats d'universitats espanyoles, adjuntant a més la credencial d'homologació del títol.

Els candidats i candidates han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa per conèixer els requisits específics.