Universitat Rovira i Virgili

Neurociències - Activitats

Preinscriu-te

Contacta'ns

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

A més de les activitats formatives transversals, el programa de doctorat preveu un seguit d'activitats formatives específiques, en defineix l'organització temporal  i el caràcter (optatives o obligatòries).

Per al programa de doctorat de Neurociències, les activitats específiques són les següents:

  1.    Assistència a congressos nacionals o internacionals  (optativa)
  2.    Estades en altres centres de recerca  (optatives)
  3.    Planificació general de la mobilitat (incloses les anteriorment esmentades)  (optativa)
  4.    Reunions de seguiment de projectes de tesi, de treballs o de resultats d'investigació - (optatives)
  5.    Seminaris de recerca  (obligatoris).

El programa de doctorat es pot fer íntegrament a la URV o a distància si es convé amb el director  o directora de la tesi. No obstant això, la mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral, per la qual cosa sol ser recomanable fer alguna estada de recerca a l'estranger.

Intercanviar coneixements i resultats de recerca.

Expressar-se en un altre idioma.

Demostrar capacitat d'integració i de treball en altres grups.

S'ha de presentar una memòria de les activitats fetes i el certificat del responsable del grup en el qual s'ha dut a terme l'estada.

Cal destacar que si el doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat per un període mínim de tres mesos i compleix els requisits que estableix el Reial decret 99/2011, podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat