Universitat Rovira i Virgili

Procés de legalització de documents acadèmics expedits a l'estranger

La legalització de documents és un tràmit que has de fer perquè els documents emesos en un país siguin reconeguts i tinguin validesa en altres països.

En el cas dels documents acadèmics (certificat de notes, títol, etc.), la legalització ens serveix per verificar l'existència de la institució i dels estudis o els programes acadèmics que apareguen en el certificat.

Depenent dels convenis que el teu país tingui amb Espanya, els tràmits per legalitzar els teus documents seran uns o uns altres.

A. Estats membres de la Unió Europea i signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu o d'un acord bilateral amb la Unió Europea:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Itàlia, Irlanda, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit*, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre; Islàndia, Liechtenstein i Noruega; i Suïssa.

No cal legalitzar els teus documents.

*En el cas del Regne Unit, l’exempció de la postil·la de l’Haia s’aplica per preinscripcions formalitzades fins el 31 d’octubre de 2021. Els/Les candidats/es preinscrits/es a partir de l’1 de novembre de 2021 (inclòs) han de presentar la documentació postil·lada.

B. Països subscriptors del Conveni de l'Haia del 05/10/1961: consulta si el teu país pertany al conveni.

En aquests països, la legalització es realitza mitjançant un únic segell, denominat "postil·la", i una única signatura. Les autoritats competents del país realitzen el reconeixement de les signatures dels responsables acadèmics i concedeixen la postil·la.

El reconeixement i la postil·la han de figurar en el document original abans de realitzar-se la fotocòpia compulsada.

ATENCIÓ: És important que a la còpia compulsada apareixin tots els segells i firmes que apareixen al certificat original, encara que sigui al revers del títol.

Els passos necessaris per obtenir la Postil·la són:

  1. Reconeixement de signatures en l'organisme competent: T'has de dirigir amb els documents originals a l'autoritat competent del teu país: en cas de documents acreditatius d'estudis, probablement sigui el Ministeri d'Educació (encara que també poden ser les mateixes universitats, depenent del país)
  2. Postil·la: Un cop obtinguda la diligència de reconeixement de signatures, has de dirigir amb la mateixa documentació a l'autoritat competent del teu país en qüestions de legalitzacions (trobaràs al Conveni l'autoritat competent de cada país): aquesta autoritat plasmarà en el document la postil·la.
  3. Autoritat competent dels països signants
  4. Veure un exemple de postil·la 

C. Resta de països

Per als documents expedits a la resta de països, s'ha de fer la legalització per via diplomàtica. Aquest tipus de legalització consisteix en una cadena de segells i signatures, en la qual cada un d'ells certifica el segell i la signatura anterior.

La legalització ha de figurar en el document original, abans de fer la còpia compulsada.

ATENCIÓ: És important que a la còpia compulsada apareixin tots els segells i firmes que apareixen al certificat original, encara que sigui al revers del títol.

Per a realitzar la legalització per via diplomàtica, s'han de seguir els 3 següents passos:

  1. Diligència de reconeixement de signatures: T'has de dirigir amb els documents originals a l'autoritat competent del país d’expedició: en cas de documents acreditatius d'estudis, probablement sigui el Ministeri d'Educació (encara que també poden ser les mateixes universitats, com és el cas, per exemple, del Japó o el Brasil).
  2. Legalització al Ministeri d'Afers Exteriors: Un cop obtinguda la diligència de reconeixement de signatures, has de dirigir amb la mateixa documentació al Ministeri d'Afers Exteriors del país d'expedició dels documents: aquesta autoritat plasmarà en el document la corresponent diligència de legalització.
  3. Legalització al Consolat / Ambaixada d'Espanya al país d'expedició dels documents: Finalment, hauràs de dirigir al consolat espanyol del país d'obtenció del títol per tal que es reconegui la signatura de la legalització del Ministeri d'Afers Exteriors.

Veure exemple de documental legalitzat per la via diplomàtica