Universitat Rovira i Virgili

Reprendre estudis de doctorat (tesi doctoral)

Tràmits per sol·licitar-ho
Qui: La persona interessada, o persona autoritzada, prèvia identificació.
On: Al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars, adreçada a la secretaria del departament del coordinador/a del programa de doctorat. En certs casos, també podrà presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).
Quan:

De l'1 de juny al 4 de desembre de 2023.

Del 5 de desembre de 2023 al 11 de març de 2024 (fase extraordinària abonant la taxa de matrícula fora de termini). Consulta el decret de preus.

Com: Presentant la sol·licitud degudament omplerta i adreçada al coordinador o coordinadora dels estudis de doctorat corresponents. La sol·licitud ha d’inlcoure el pla d’investigació actualitzat.
Cost: La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.
Observacions:

L’Escola de Doctorat (ED) revisa l'expedient, n'informa a la comissió acadèmica del programa de doctorat, i li lliura la sol·licitud i documentació presentada pel sol·licitant.

En el cas que durant un curs acadèmic un doctorand o doctoranda no hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar reprendre els estudis al curs immediatament següent. Si la comissió acadèmica del programa de doctorat ho autoritza, un cop que el doctorand o doctoranda s'hagi matriculat, la Secretaria de Gestió Acadèmica del seu Campus/Centre ha d'emplenar aquell curs com a baixa voluntària per no haver formalitzat la matrícula. Aquest tipus de baixa interromp, també, el còmput de temps per a la realització de la tesi.

La suma del període de baixa voluntària per motius personals i de la baixa voluntària per no haver formalitzat la matrícula en cap cas no pot superar els dos anys, tenint en compte, a més, els requisits exigibles en cada cas per a la seva aplicació.

Resolució de la sol·licitud
Qui: La comissió acadèmica del programa de doctorat.
Quan:  

Com a molt tard el 15 de desembre de 2023.

En cas de fase extraordinària, com a molt tard el 18 de març de 2024.

Com:

La comissió acadèmica ha de tenir en compte el què exposa la persona interessada i els elements que consideri oportuns. En funció d’això, ha de prendre l’acord d’acceptació o no de la continuació dels seus estudis. Al mateix temps, ratificarà o no el pla d'investigació/projecte de tesi inicial, així com el director o directora de tesi.

La comissió acadèmica informa a l'ED lliurant-li l'original de la resolució.

L’ED actualitza les dades al sistema i envia la còpia de la resolució corresponent, mitjançant el correu electrònic, a la persona interessada, tutor/a i/o director/a, al departament i a la coordinació del programa.

L’ED fa arribar el document a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre perquè l'arxivi a l'expedient de l'estudiant i el matriculi en les dates previstes.

Efectes econòmics:

 La Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre formalitzarà la matrícula en les dates establertes i farà arribar el rebut a l’estudiant, que haurà d’abonar-lo (consulteu el llistat d’adreces per contactar amb la Secretaria del Campus que us correspon).

 La matrícula és del 1 d'octubre al 19 de desembre de 2023.

 La matrícula de la fase extraordinària és del 15 de gener al 22 de març de 2024 (abonant la taxa de matrícula fora de termini).