Universitat Rovira i Virgili

Reducció de la durada mínima dels estudis dels doctorands.

Tràmits per sol·licitar-ho
Qui El doctorand o doctoranda (o persona autoritzada) que el curs actual està matriculat/da en un programa de doctorat regulat pel RD 99/2011 i que prové d'un altre programa de doctorat regulat pel RD 99/2011 o d'un programa de doctorat regulat per anteriors regulacions [és a dir, que amb posterioritat al l’entrada en vigor del RD 99/2011 (11 de febrer de 2011), estava matriculat/da d'un programa del RD 185/1985, RD 778/1998, RD 56/2005 o RD 1393/2007]. També l'estudiant que s'incorpora a la URV en règim de cotutela (amb conveni de cotutela signat).
On Al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars, adreçada a la secretaria del departament del coordinador/a del programa de doctorat. També podrà presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).
Quan Abans del 15 de juny.
Com Presentant la sol·licitud adreçada al coordinador/a del programa de doctorat  acompanyada de les matrícules de doctorat a l’altra universitat.
Resolució de la sol·licitud
Qui: Vicerector/a competent en matèria de formació doctoral.
Quan:   Com a més tard, un mes després de la presentació de la sol·licitud.
Com:
  • La comissió acadèmica, si s'escau, dona el vistiplau a la sol·licitud i informa a l'Escola de Doctorat (ED) lliurant-li l'original de la resolució.

  • L'ED envia la sol·licitud al vicerector/a competent en matèria de formació doctoral, qui resol.

  • L'ED envia copia de la notificació de la resolució corresponent a l'estudiant, al tutor/a i/o director/a de la tesis doctoral i a la comissió acadèmica.

Efectes econòmics: La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.
    Observacions:    

La resolució autoritza al/a la doctorand/a que, per al còmput de la durada mínima al doctorat que estableix la NAM de doctorat, siguin considerades també les matrícules formalitzades al programa de doctorat d'origen i només sigui requerida una avaluació favorable en el programa de doctorat regulat pel RD 99/2011 en què la persona sol·licitant està matriculat/da actualment.

Així mateix, aquesta resolució està condicionada a què la tesi es dipositi durant el curs acadèmic d'admissió o el curs acadèmic immediatament següent.