Universitat Rovira i Virgili

Ciència i Tecnologia Química - Activitats

+ PhD

Contacta'ns

Activitats formatives transversals

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

Activitats formatives específiques

A més de les activitats formatives transversals i de la formació en recerca en el camp de la química, el programa de doctorat preveu una sèrie d'activitats específiques, de caràcter obligatori unes i optatiu unes altres.

De caràcter obligatori:

De caràcter optatiu (per a alguns doctorands poden ser obligatòries segons el grup d'investigació o el tipus de contracte):

Activitats de mobilitat i intercanvi científic

Els grups de recerca de la URV i de l'ICIQ asseguren els mitjans materials i les condicions de treball adequades per dur a terme el treball d'ivnestiagació en els seus laboratoris. D'acord amb el director o la directora de la tesi, e spoden fer estades de mobilitat en altres grups de recerca afins. Aquesta mobilitat no es obligatòria però, com suposa un valor afegit a la formació doctoral, és recomanable efectuar alguna estada de recerca a l'estranger.

Cal destacar que si el doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat espanyol per un període mínim de tres mesos i es compleixen els requisits que estableix el Reial decret 99/2011, podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat 

Altres activitats