Universitat Rovira i Virgili

Seguiment i Avaluació del Doctorand

La tasca desenvolupada pels estudiants durant el procés d'elaboració de la tesi doctoral s'avaluarà anualment mitjançant el pla d'investigació i el document d'activitats del doctorand/a.

En el document del pla d'investigació (PlaInv) es defineixen els objectius, les eines i metodologies, la planificació i els mitjans addicionals per dur a terme la tesi doctoral. En aquest document el doctorand o doctoranda ha de ser capaç de descriure els aspectes següents:

Aquest pla és obligatori per als estudiants de primer curs i s'anirà modificant durant tota l'estada al programa de doctorat, amb les millores, progressos i/o detalls que es considerin oportuns.

El document d'activitats del doctorand (DAD) es un registre de totes les activitats rellevants dutes a terme durant la realització de la tesi doctoral, com ara:

Un cop finalitzat el període perquè els doctorands modifiquin el seu DAD i el pla d'investigació, s'avaluaran seguint els passos següents:

1.    El director/s redactarà un informe favorable desfavorable del contingut introduït pel doctorand o doctoranda.
2.    A partir de l'informe del director/s de tesi, la comissió acadèmica avaluarà la tasca com a apte no apte.
3.    Finalment, el Comitè de Direcció de l'Escola (CDE) ratificarà el resultat de les avaluacions emeses per les diferents comissions acadèmiques.