Universitat Rovira i Virgili

Seguiment i Avaluació del Doctorand

La tasca desenvolupada pels estudiants durant el procés d'elaboració de la tesi doctoral s'avaluarà anualment. El “SAD – Seguiment i Avaluació del Doctorand/a” és la plataforma web que permet als estudiants de doctorat presentar en línia el Document d'Activitats (DAD) i el Pla d'Investigació (PLAINV), i als directors i directores de tesi i a la Comissió Acadèmica fer el seguiment i l'avaluació dels estudiants. L’avaluació favorable és indispensable per continuar al programa de doctorat i matricular-se del següent curs.

En el document del pla d'investigació (PLAINV) es defineixen els objectius, les eines i metodologies, la planificació i els mitjans addicionals per dur a terme la tesi doctoral. En aquest document el doctorand o doctoranda ha de ser capaç de descriure els aspectes següents:

Aquest pla és obligatori per als estudiants de primer curs i s'anirà modificant durant tota l'estada al programa de doctorat, amb les millores, progressos i/o detalls que es considerin oportuns.

El document d'activitats del doctorand (DAD) es un registre de totes les activitats rellevants dutes a terme durant la realització de la tesi doctoral, com ara:

Un cop finalitzat el període perquè els doctorands i doctorandes introdueixin i/o modifiquin el seu DAD i el PLAINV, s'avaluaran seguint els passos següents:

1.    El director/s redactarà un informe favorable desfavorable o no presentat del contingut introduït pel doctorand o doctoranda.
2.    A partir de l'informe del director/s de tesi, i de la informació introduïda per la doctoranda o doctorand al DAD i PLAINV, la comissió acadèmica avaluarà la tasca com a apte no apte o no presentat o no presentat per baixa temporal.
3.    Finalment, el Comitè de Direcció de l'Escola de Postgrau i Doctorat (CDE) aprovarà l’Acta de Qualifcacions amb el resultat de les avaluacions emeses per les diferents comissions acadèmiques.