Universitat Rovira i Virgili

Qualitat

L'espai europeu d'educació superior (EEES) demana a les institucions universitàries un compromís de transparència i de qualitat que es reflecteix en un sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ), formalment establert i públicament disponible.

L'Escola de Postgrau i Doctorat ha establert un sistema per tal de garantir la qualitat de les titulacions de màster i doctorat.

En la Política de Qualitat de l'EPD es defineixen la visió, missió i objectius de l'EPD, així com en el manual de qualitat s'especifiquen les responsabilitats i els processos per garantir la qualitat dels ensenyaments implantats per l'Escola de Postgrau i Doctorat i el seu SIGQ.

El SIGQ de l'Escola i els processos que l'integren i consten en aquesta pàgina estan implantats, i en procés de contínua millora i actualització. 

  1. Processos estratègics
     
  2. Processos clau
     
  3. Processos de suport

El treball de la URV per establir un nou mapa de titulacions oficials de doctorat adaptats a la nova estructura de títols derivats del procés d'adaptació de l'EEES ha culminat a l'Escola de Postgrau i Doctorat, amb la verificació i autorització de les titulacions mostrades. 

Per tal de garantir la qualitat i adequació, els centres han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre els seus programes i titulacions, han de fer un seguiment anual d'aquestes titulacions i sotmetre's periòdicament a un procès d'acreditació que validi el caràcter oficial de les mateixes.

• Informe de seguiment de la Universitat (ISU)
ISU de l'Escola de Postgrau i Doctorat 2016 

• Programes de doctorat

Antropologia i comunicació
Memòria de verificació 2013   Resolució de verificació  Informe de seguiment 2016

Arqueologia clàssica
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació  Informe de seguiment 2016

Biomedicina
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació   Informe de seguiment 2016

Ciència cognitiva i llenguatge
Memòria de verificació 2014  Resolució de verificació 

Ciència i tecnologia química
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació   Informe de seguiment 2016

Ciutat, territori i planificació sostenible
Memòria de verificació 2017      Resolució de verificació    

Dret
Memòria de verificació 2013   Resolució de verificació   Informe de seguiment 2016

Economia i empresa
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació   Informe de seguiment 2016

Enginyeria informàtica i matemàtiques de la seguretat
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació   Informe de seguiment 2016

Enginyeria termodinàmica de fluids 
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació  

Enologia i biotecnologia
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació  Informe de seguiment 2016

Erasmus Mundus Quaternari i prehistòria
Memòria de verificació 2013   Resolució de verificació  

Estudis de gènere: cultures, societats i polítiques
Memòria de verificació 2015   Resolució de verificació  

Estudis humanístics
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació   Informe de seguiment 2016

Infermeria i salut
Memòria de verificació 2014  Resolució de verificació 

Mecànica de fluids
Memòria de verificació 2013   Resolució de verificació 

Nanociència, materials i enginyeria química
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació   Informe de seguiment 2016

Neurociències
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació 

Nutrició i metabolisme
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació   Informe de seguiment 2016

Nutrigenòmica i nutrició personalitzada
Memòria de verificació 2013 Resolució de verificació 

Salut, psicologia i psiquiatria
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació   Informe de seguiment 2016

Tecnologia educativa
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació 

Tecnologies per a nanosistemes, bioenginyeries i energia
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació   Informe de seguiment 2016

Treball social
Memòria de verificació 2017      Resolució de verificació  

Turisme i oci
Memòria de verificació 2013  Resolució de verificació   Informe de segiment 2016

*Idioma de la documentació:
    - Memòries i resolucions de verificació: en castellà
    - Informes de seguimient: en català