Universitat Rovira i Virgili

Qualitat

L'espai europeu d'educació superior (EEES) demana a les institucions universitàries un compromís de transparència i de qualitat que es reflecteix en un sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ), formalment establert i públicament disponible.

L'Escola de Doctorat ha establert un sistema per tal de garantir la qualitat de les titulacions de màster i doctorat.

En la Política de Qualitat de l'ED es defineixen la visió, missió i objectius de l'ED, així com en el manual de qualitat s'especifiquen les responsabilitats i els processos per garantir la qualitat dels ensenyaments implantats per l'Escola de Doctorat i el seu SIGQ.

El SIGQ de l'Escola i els processos que l'integren i consten en aquesta pàgina estan implantats, i en procès de contínua millora i actualització. 

  1. Processos estratègics
     
  2. Processos clau
     
  3. Processos de suport