Universitat Rovira i Virgili

Reprendre estudis de doctorat (tesi doctoral)

Tràmits per sol·licitar-ho
Qui: La persona interessada, o persona autoritzada, prèvia identificació.
On: Al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars, adreçada a la secretaria del departament del coordinador/a del programa de doctorat.
Quan: De l'1 de setembre de 2017 al 31 d'octubre de 2017 (1a fase matrícula)
Del 1 de novembre de 2017 al 28 de febrer de 2018 (2a fase matrícula abonant la taxa de matrícula fora de termini). Consulta el decret de preus.
Com: Presentant la documentació següent:
Cost: La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.
Observacions: El departament n'informa a la comissió acadèmica del programa del doctorat i li lliura la sol·licitud i documentació presentada pel sol·licitant.
Resolució de la sol·licitud
Qui: La comissió acadèmica del programa de doctorat.
Quan:   Com a molt tard el 30 de novembre, atès que el període de la 1a fase de matrícula és del 10 d'octubre al 15 de desembre. Excepcionalment, en cas de matrícula extraordinària, fins el 30 de març.
Com: Ha de tenir en compte el que exposa la persona interessada i els elements que consideri la comissió académica del programa.
En funció d’això, ha de prendre l’acord d’acceptació o no de la continuació dels seus estudis. Al mateix temps, ratificaran o no el pla d'investigació/projecte de tesi inicial, així com el director o directora de tesi.
  • La comissió acadèmica informa a l'EPD entregant l'original de la resolució
  • L' EPD actualitza les dades al sistema i envia la copia de la notificació de la resolució corresponent mitjançant el corre electrònic a la persona interessada, tutor/a i/o director/a, al departament i a la Comissió acadèmica 
  • L'EPD guarda el document original a l'expedient de l'alumne.
Efectes econòmics: L'estudiant ha d'abonar el rebut generat per la formalització de la matrícula.
    Observacions:     En la notificació es comunica la data en què s'ha de matricular de la tutela acadèmica de tesi.