Universitat Rovira i Virgili

Seguiment i Avaluació del Doctorand

SAD

Seguiment Avaluació del Doctorand

(Desactivat per actualització)

Més informació

Guia informativa 

(Desactivada per actualització)

La tasca desenvolupada pels estudiants durant el procés d'elaboració de la tesi doctoral s'avaluarà anualment mitjançant el pla d'investigació i el document d'activitats del doctorand/a.

En el document del pla d'investigació (PlaInv) es defineixen els objectius, les eines i metodologies, la planificació i els mitjans addicionals per dur a terme la tesi doctoral. En aquest document el doctorand o doctoranda ha de ser capaç de descriure els aspectes següents:

Aquest pla és obligatori per als estudiants de primer curs i es podrà modificar durant tota l'estada al programa de doctorat, amb les millores i/o detalls que es considerin oportuns.

El document d'activitats del doctorand (DAD) es un registre de totes les activitats rellevants dutes a terme durant la realització de la tesi doctoral, com ara:

Un cop finalitzat el període perquè els doctorands modifiquin el seu DAD i el pla d'investigació, s'avaluaran seguint els passos següents:

1.    El director/s redactarà un informe favorable desfavorable del contingut introduït pel doctorand o doctoranda.
2.    A partir de l'informe del director/s de tesi, la comissió acadèmica avaluarà la tasca com a apte no apte.
3.    Finalment, el Comitè de Direcció de l'Escola (CDE) ratificarà el resultat de les avaluacions emeses per les diferents comissions acadèmiques.