Universitat Rovira i Virgili

Ciència i Tecnologia Química - Activitats

+ PhD

Contacta'ns

Activitats formatives transversals

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

Activitats formatives específiques

A més de les activitats formatives transversals i de la formació en recerca en el camp de la química, el programa de doctorat preveu una sèrie d'activitats específiques, de caràcter obligatori unes i optatiu unes altres.

De caràcter obligatori:

Aquesta activitat es desenvolupa d'acord amb els criteris del director o directora .

Per a una àmplia formació en cultura científica dels doctorands , es considera imprescindible que assisteixin a conferències i seminaris, no necessàriament vinculats al seu camp d'investigació, i al marge de l'assistència a congressos especialitzats. S'estima el mínim en unes 6 conferències anuals.

Es disposaran fulls de signatura en les conferències organitzades per la URV o l'ICIQ per comptabilitzar l'assistència. S'admetran igualment altres documents acreditatius d'assistència.

Es considera convenient per a la formació en competències transversals dels doctorands que facin presentacions orals dels seus resultats. S'estima un mínim d'una presentació anual, depenent de la dinàmica del grup de recerca.

Aquesta activitat és obligatòria i l'avalua la comissió acadèmica abans del dipòsit de la tesi doctoral. L'objectiu és valorar la maduresa del doctorand o doctoranda, i consistirà a redactar un breu projecte, previst per a una durada de tres anys, que també es presentarà oralment. Més informació 

Participació en congressos de l'àmbit científic.

Mínim un congrés i comunicació al llarg de la tesi.

Mínim una publicació acceptada abans de la defensa de la tesi.

De caràcter optatiu (per a alguns doctorands poden ser obligatòries segons el grup d'investigació o el tipus de contracte):

Activitats de mobilitat i intercanvi científic

Els grups de recerca de la URV i de l'ICIQ asseguren els mitjans materials i les condicions de treball adequades per dur a terme el treball d'ivnestiagació en els seus laboratoris. D'acord amb el director o la directora de la tesi, e spoden fer estades de mobilitat en altres grups de recerca afins. Aquesta mobilitat no es obligatòria però, com suposa un valor afegit a la formació doctoral, és recomanable efectuar alguna estada de recerca a l'estranger.

Cal destacar que si el doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat espanyol per un període mínim de tres mesos i es compleixen els requisits que estableix el Reial decret 99/2011, podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat