Universitat Rovira i Virgili

Què és un programa de doctorat?

El doctorat és la certificació acadèmica més alta que pot concedir la Universitat; condueix a l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat.

Els estudis de doctorat s'organitzen en programes de doctorat, adaptats a l'espai europeu d'educació superior, que consisteixen en un conjunt d'activitats formatives, orientades a adquirir competències i habilitats, i culminen amb l'elaboració i defensa de la tesi doctoral, un treball original de recerca en qualsevol camp del coneixement. La tesi doctoral ha de capacitar el doctorand o doctoranda per al treball autònom en l'àmbit de l'R+D+I.

Els doctorands tenen la possibilitat de fer els estudis de doctorat a temps complet o a temps parcial.
La durada dels estudis de doctorat és de tres anys a temps complet o de cinc anys a temps parcial (amb l'autorització prèvia de la comissió acadèmica), a comptar des de la data d'admissió al programa de doctorat fins a la data de dipòsit de la tesi doctoral.

Dedicació

Duració

Pròrroga

Pròrroga addicional

Temps complet

Temps parcial

3 anys*

5 anys*

+ 1 any

+ 2 any

+ 1 any

* A partir de la data d'admissió fins a la data de dipòsit de la tesi.

Els programes de doctorat comprenen diferents activitats formatives que no requereixen estructurar-se en crèdits ECTS i es detallen en la memòria de cada programa.

Les activitats formatives es classifiquen en dues tipologies:

- D'una banda, la URV defineix les activitats transversals que qualsevol estudiant de doctorat ha de cursar per assolir de manera homogènia una formació científica bàsica. S'inclouen en aquest grup la formació doctoral pròpiament dita (elaboració de la tesi), la disseminació de la producció científica i les accions de mobilitat dutes a terme al llarg del doctorat.

- D'altra banda, el programa de doctorat preveu un seguit d'activitats formatives específiques, en defineix l'organització temporal i el caràcter (optatives o obligatòries).

Les activitats de formació que duen a terme els doctorands es recullen en el document d'activitats del doctorand, que la comissió acadèmica avalua cada any juntament amb el pla de recerca.

L'avaluació positiva és requisit indispensable per continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa, el doctorand o doctoranda haurà de presentar un nou pla de recerca i document d'activitats en un termini establert i serà avaluat un altre cop.

En el supòsit de tenir novament una avaluació negativa, el doctorand o doctoranda causarà baixa definitiva en el programa.