Universitat Rovira i Virgili

Tràmits administratius de doctorat

ACCÉS I ADMISSIÓ ALS ESTUDIS OFICIALS DE DOCTORAT 
ADAPTACIÓ DE DOCTORANDS D'ANTERIORS ORDENACIONS ALS PROGRAMES DE DOCTORAT ADSCRITS AL RD 99/2011
REPRENDRE ESTUDIS (TESI DOCTORAL) 
MATRÍCULA TUTELA DE TESI (curs d'admissió) 
MATRÍCULA TUTELA DE TESI (segon curs i següents) 
CANVI DE DADES BANCÀRIES   
CANVI DE DADES IDENTIFICATIVES DE L'EXPEDIENT 
CARNET UNIVERSITARI D'ESTUDIANT URV 
ANUL·LACIÓ MATRÍCULA
ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER INTERÈS PERSONAL:
ANUL·LACIÓ TOTAL DE MATRÍCULA PER DEFUNCIÓ DE L'ESTUDIANT 
ANUL·LACIÓ TOTAL DE MATRÍCULA PER MALALTIA GREU 
CANVI DE DEDICACIÓ A TEMPS PARCIAL O COMPLET                                        

Sol·licitud 

BAIXA VOLUNTÀRIA TEMPORAL EN EL PROGRAMA 

Sol·licitud 

BAIXA MÈDICA TEMPORAL EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT 
ABANDONAMENT DEFINITIU DEL PROGRAMA DE DOCTORAT 

Sol·licitud 

PRÒRROGA PRESENTACIÓ TESI DOCTORAL 

Sol·licitud 

PROCEDIMENT DE DIPÒSIT I DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL 
REDUCCIÓ DE LA DURADA MÍNIMA DELS ESTUDIS I DEDICACIÓ DELS DOCTORANDS 
MENCIÓ INTERNACIONAL EN EL TÍTOL DE DOCTOR/A 
PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT 
AMPLIACIÓ PERÍODE ACTE DE DEFENSA 
DECLARACIÓ D'EQUIVALÈNCIA D'ESTUDIS ESTRANGERS D'EDUCACIÓ SUPERIOR AL NIVELL ACADÈMIC DE DOCTOR/A 
EXPEDICIÓ DEL DIPLOMA D'ESTUDIS AVANÇATS (únicament pel RD 778/98) 
EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE DOCTOR/A 
CONSIDERACIONS GENERALS 
LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 
COMPULSA DE DOCUMENTS 
LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS ACADÈMICS EMESOS PER LA URV