Universitat Rovira i Virgili

Durada dels estudis

Tràmits administratius

Podeu consultar els tràmits administratius de doctorat en aquest enllaç

La durada mínima del doctorat és de dos anys. Per tant, per poder iniciar els tràmits per la defensa de la tesi, hauràs d'estar matriculat almenys dos cursos acadèmics i estar avaluat favorablement, com a mínim, dues vegades.

Excepcionalment, en cas d'estudiants de doctorat adaptats d'anteriors ordenacions, estudiants procedents d'altres programes regulats pel RD 99/2011 o estudiants amb conveni de cotutela signat, el vicerector/a pot autoritzar que siguin considerades les matrícules anteriors i només sigui requerida una avaluació favorable del document d'activitats i el pla d'investigació.

L'article 3 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, estableix que la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar de la data de formalització de la primera matrícula al programa de doctorat fins a la presentació del dipòsit de la tesi doctoral. Si, transcorregut l'esmentat termini de tres anys, no s'ha presentat  la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica responsable del programa pot autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més que, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.
 
Amb l'autorització prèvia de la comissió acadèmica responsable del programa, es poden realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de la data de formalització de la primera matrícula al programa de doctorat fins a la presentació del dipòsit de la tesi doctoral. En el cas d'estudis a temps parcial la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més que, així mateix, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.
 
Als  efectes  del  còmput  del  període  de permanència  no  es  tenen  en  compte  les  baixes  per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.
 
Així mateix, l'estudiant de doctorat pot sol·licitar la seva baixa voluntària temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. En el moment que l'estudiant decideixi reincorporar-se al programa, haurà d'iniciar el tràmit per reprendre els estudis de doctorat

Estudiants de doctorat matriculats en programes de doctorat a l'empara del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre:

- Els estudiants de doctorat que van formalitzar la primera matrícula a partir de l'11 de febrer de 2011 disposen fins el 29 de setembre de 2017 per defensar la tesi doctoral (disposició transitòria primera, punt 3, de la Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat per al curs 2016-17)