Universitat Rovira i Virgili

7. Convocatòria de l'acte de defensa de la tesi

Un cop el CDE autoritzi la defensa de la tesi i generats els nomenaments dels membres del tribunal, es convocarà l'acte de la defensa.

La secretaria del departament tramitarà un exemplar de la tesi a les persones que formen part del tribunal (titulars i suplents).

Passos que s'han de seguir:

1. Establir la data, lloc i hora de la lectura

El director o directora de la tesi, el doctorand o doctoranda i els membres del tribunal estableixen la data, lloc i hora de la lectura, que hauran de comunicar a la secretaria del departament.

*Art. 26 de la NAM de doctorat  Entre la data d'aprovació de la tesi per part del CDE i l'acte de defensa, hauran de transcórrer un mínim de set dies naturals i un màxim de seixanta 

*Art. 27 de la NAM de doctorat:  L'acte de defensa ha de tenir lloc en sessió pública durant el curs acadèmic, llevat el mes d'agost.

2. Comunicar la data, lloc i hora de la lectura a la secretaria del departament i a l'EPD