Universitat Rovira i Virgili

Formació Transversal

L'activitat essencial del doctorand és la recerca, que culmina amb la defensa d'una tesis doctoral. Els programes de doctorat, però, també inclouen activitats formatives, que poden ser transversals (comunes a tots els doctorands) o específiques de l'àmbit del doctorat. En aquest sentit, el Reial Decret 99/2011 que regula els ensenyament oficials de doctorat defineix el doctorat com l'etapa dels estudis universitaris oficials destinada a l'adquisició de competències i habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat. Al mateix temps, esmenta la importància de la formació dels investigadors i investigadores per afavorir la transferència del coneixement a la societat i contribuir en el progrés social i econòmic.

Per tant, els programes de doctorat de la URV es complementen amb activitats formatives que es realitzen en paral·lel a l'elaboració de la tesi doctoral. Aquestes activitats comprenen:

El Programa de Formació Transversal (PFT) de doctorats de la URV respon a les necessitats de formació dels futurs doctors i doctores per a facilitar l'adquisició de competències en els àmbits de:

A més, el programa també té com a finalitat trencar amb el tradicional aïllament del personal investigador en formació en un grup d'investigació i establir un punt de trobada per als doctorands i doctorandes de totes les àrees científiques.

Per aquesta raó, l'Escola de Postgrau i Doctorat de la URV va aprovar en el Comitè de Direcció de l'EPD en data de 29 de Gener de 2018 el Pla de Formació Transversal de l'EPD.

Les activitats formatives del curs vinent s'aniran anunciant conforme es vagin activant per correu electrònic als estudiants de doctorat i a través de la web de l'Institut de les Ciències i l'Educació de la URV.