Universitat Rovira i Virgili

Menció europea o internacional en el títol de doctor

Tràmits per sol·licitar-ho
Qui El doctorand o doctoranda.
On A la secretaria del departament corresponent.
Quan En el moment de dipositar la tesi.
Com
 • Presentant la documentació següent:
  • Sol·licitud de Menció "Doctor Europeu" o "Doctor Internacional".

  • Justificant d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora de l'Estat espanyol en una institució d’ensenyament superior o centre d’investigació d’un estat membre de la Unió Europea (en el cas de menció europea) o fora d'Espanya (en el cas de menció internacional), cursant estudis o realitzant treballs d’investigació que li hagin estat reconeguts per la Universitat.

L'estada i les activitats han de ser avaluades pel director/a i autoritzades per la comissió acadèmica/òrgan responsable del programa de doctorat, i s'incorporaran al document d'activitats del doctorand.

Observacions

a) Part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües oficials de la Unió Europea (en el cas de menció europea) o en una de les llengües habituals per la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a l'Estat espanyol (en el cas de menció internacional).

En el cas de menció internacional, aquesta norma no serà d'aplicació quan les estades, informes i experts procedeixin d'un país de parla hispana.

b) Un mínim de dos experts pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació d’un estat membre de la Unió Europea diferent de l'Estat espanyol (en el cas de menció europea) o no espanyols (en el cas de menció internacional) han d'emetre un informe sobre la tesi.

c) Almenys ha de formar part del tribunal avaluador de la tesi una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació d’un estat membre de la Unió Europea diferent de l'Estat espanyol (en el cas de menció europea) o no espanyols (en el cas de menció internacional), amb el grau de doctor i diferent del responsable de l’estada i dels experts que emeten l’informe (en el cas de menció europea) o amb el grau de doctor i diferent del responsable de l'estada (en el cas de menció internacional).

d) La tesi s'ha de defensar a la mateixa universitat en què el doctorand o doctoranda està inscrit (en el cas de menció europea).

En el cas de menció internacional, la defensa de la tesi ha de ser efectuada en la pròpia universitat, o instituts universitaris de recerca adscrits a la URV o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquin els convenis de col·laboració.

Formalització del dipòsit per expedir el títol de doctor o doctora amb menció europea o internacional
Qui El doctorand o doctoranda.
On A la secretaria de centre/Escola de Postgrau i Doctorat.
Quan Després de defensar la tesi i en el moment d'efectuar el dipòsit per a l'expedició del títol de doctor o doctora.
Com Marcant en la sol·licitud d'expedició del títol  l'apartat corresponent a la menció europea o internacional.
Observacions
 •  
  • Els doctorands que hagin seguit els estudis regulats pel RD 56/2005, de 21 de gener, tenen la menció de "doctor europeu" en l’anvers del títol.

  • Els doctorands que hagin seguit els estudis regulats pel RD 1393/2007, de 30 d'octubre, que hagin defensat la tesi doctoral d'acord amb la Normativa de doctorat europeu o internacional tenen dret a l'expedició del títol de doctor o doctora fent constar la menció de "doctor europeu o internacional".

  • Els doctorands que hagin seguit els estudis regulats pels decrets anteriors a la implantació dels esmentats més amunt, si compleixen els mateixos requisits, tenen dret a l’expedició d’un certificat i/o diploma que acredita la concessió de la menció de “doctorat europeu”.