Universitat Rovira i Virgili

Canvi entre programes de doctorat adscrits al RD 99/2011 / Adaptació de doctorands d'anteriors ordenacions als programes de doctorat adscrits al RD 99/2011

Tràmits per sol·licitar-ho
Qui

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació, que

A. Havent iniciat un programa de doctorat regulat pel RD 99/2011, vol defensar la tesi en un altre programa també regulat pel RD 99/2011.

B. A l'entrada en vigor del Reial Decret 99/2011 ha estat matriculat en un programa de doctorat adscrit a anteriors regulacions (RD 185/1985, RD 778/1998, RD 56/2005, RD 1393/2007).

On Directament a la web de la URV
Quan

- Primera fase: del 5 de setembre al 4 de novembre de 2019 (opció recomanada).
- Segona fase: del 9 de gener al 28 de febrer de 2020.

Com
 1. Omplint la sol·licitud a l'adreça següent:
  https://www.urv.cat/doctorat/alumne/ (l’aplicació únicament estarà habilitada en les dates esmentades al punt anterior).
 2. Fent constar 'CANVI ENTRE PROGRAMES DEL RD 99/2011" o bé "ADAPTACIÓ D'ANTERIORS REIALS DECRETS' a l'apartat 'Observacions' de la sol·licitud de preinscripció online.
 3. En el cas que en l'etapa anterior hagi realitzat activitats susceptibles de ser reconegudes com activitats formatives del nou programa de doctorat, caldrà presentar-les amb el justificant corresponent, abans que finalitzi el període de preinscripció corresponent.
Observacions L'estudiant de doctorat que ha canviat de programa del RD 99/2011 o que s'ha adaptat a programes de doctorat del RD 99/2011 pot sol·licitar la reducció de la durada mínima del doctorat a un curs acadèmic, per poder iniciar els tràmits pertinents per a la defensa de la tesi. Reducció de la durada mínima dels estudis dels doctorands.
Resolució de la sol·licitud
Qui La comissió acadèmica del programa de doctorat.
Quan         Període d'admissió:
  Primera fase: del 6 de setembre fins al 2 de desembre de 2019.
  Segona fase: del 10 de gener fins al 19 de març de 2020.
Com
 • Tenint en compte:
  • El nombre de places previstes a la memòria del programa de doctorat.

  • L'informe i documentació lliurats per l'Escola de Postgrau i Doctorat.

  • Els criteris de selecció fixats en la memòria del programa de doctorat.

  • Valorant si els cursos, seminaris, estades i altres activitats cursades durant l'etapa anterior tenen afinitat suficient en durada i continguts amb les activitats formatives dissenyades al nou programa de doctorat. En el cas que se n’acordi totalment o parcial el reconeixement, el doctorand/a les haurà incloure al Document d'Activitats personalitzat (DAD). Es podran computar com a superació d'una activitat formativa programada.

  • En el cas de programes que hagin contemplat a la memòria possibles complements de formació (CF), una vegada valorats els expedients, la comissió acadèmica haurà de concretar quina formació addicional ha de cursar l'estudiant.

 • Un cop pres l'acord:
  • Les persones interessades reben un correu electrònic comunicant-los l'admissió o exclusió. Aquest correu també inclou les dades acadèmiques (tutor/a i director/a de tesi assignats), la documentació necessària per formalitzar la matrícula i el termini que tenen per formalitzar-la.

  • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula al nou programa en els terminis establerts.

Observacions Els terminis de durada dels estudis i dedicació del doctorand començaran a computar des que el candidat estigui admès (la URV considera la data de formalització de la primera matrícula al doctorat).