Universitat Rovira i Virgili

Durada dels estudis

Tràmits administratius

Podeu consultar els tràmits administratius de doctorat en aquest enllaç

Durada mínima / Durada màxima / Baixa temporal / Baixa definitiva / Reprendre estudis

La durada mínima del doctorat és de dos anys. Per tant, per poder iniciar els tràmits per la defensa de la tesi, hauràs d'estar matriculat almenys dos cursos acadèmics i estar avaluat favorablement, com a mínim, dues vegades.

Excepcionalment, en cas d'estudiants de doctorat adaptats d'anteriors ordenacions, estudiants procedents d'altres programes regulats pel RD 99/2011 o estudiants amb conveni de cotutela signat, el vicerector/a pot autoritzar que siguin considerades les matrícules anteriors i només sigui requerida una avaluació favorable del document d'activitats i el pla d'investigació.

L'article 3 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, estableix que la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar de la data de formalització de la primera matrícula al programa de doctorat fins a la presentació del dipòsit de la tesi doctoral. Si, transcorregut l'esmentat termini de tres anys, no s'ha presentat  la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica responsable del programa pot autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més que, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.
 
Amb l'autorització prèvia de la comissió acadèmica responsable del programa, es poden realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de la data de formalització de la primera matrícula al programa de doctorat fins a la presentació del dipòsit de la tesi doctoral. En el cas d'estudis a temps parcial la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més que, així mateix, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.
 
Als  efectes  del  còmput  del  període  de permanència  no  es  tenen  en  compte  les  baixes  per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.
 
Així mateix, l'estudiant de doctorat pot sol·licitar la seva baixa voluntària temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. En el moment que l'estudiant decideixi reincorporar-se al programa, haurà d'iniciar el tràmit per reprendre els estudis de doctorat.

Si el doctorand o doctoranda durant un període no es dedica a la realització de la tesi, haurà de sol·licitar la baixa temporal en el programa. Les causes poden ser:

a) Baixa per malaltia o embaràs. Pot estar en aquesta situació el temps que duri la baixa mèdica.

b) Baixa per maternitat o paternitat. Pot estar en aquesta situació el temps que duri el permís de maternitat o paternitat, d'acord amb la legislació aplicable.

c) Baixa voluntària per motius personals. La durada pot ser per un màxim d'un any, ampliable un any més.

El tràmit administratiu ha d'establir el procediment i termini en què s'ha de tramitar la baixa i l'ampliació, si escau.

Durant el període que el doctorand o doctoranda està en aquesta situació:

En el cas que durant un curs acadèmic un doctorand o doctoranda no hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar reprendre els estudis al curs immediatament següent. Si la comissió acadèmica del programa de doctorat ho autoritza, un cop que el doctorand o doctoranda s'hagi matriculat, la Secretaria de Gestió Acadèmica del seu Campus (SGAC) ha d'emplenar aquell curs com a baixa voluntària per no haver formalitzat la matrícula. Aquest tipus de baixa interromp, també, el còmput de temps per a la realització de la tesi.

La suma del període de baixa voluntària per motius personals i de la baixa voluntària per no haver formalitzat la matrícula en cap cas no pot superar els dos anys, tenint en compte, a més, els requisits exigibles en cada cas per a la seva aplicació.

Són causa de baixa definitiva en el programa de doctorat:

a) El fet de no formalitzar la matrícula durant dos cursos consecutius. No obstant, cal tenir en compte que:

b) El fet de no haver presentat el pla d'investigació i el document d'activitats del doctorand o doctoranda en el termini fixat, o que hagi estat avaluat negativament o com a no presentat després de la segona avaluació.

c) La superació dels terminis de la durada dels estudis, així com de les pròrrogues, si és el cas, sense haver presentat el dipòsit de la tesi doctoral.

La baixa definitiva suposa:

No obstant això, posteriorment, la persona interessada pot sol·licitar l'accés i admissió a un altre programa de doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar reprendre estudis en el mateix programa de doctorat, d'acord amb el procediment establert, en els casos següents:

En la resta de casos, si vol continuar estudis de doctorat, caldrà que sol·liciti l'accés i l'admissió a un altre programa de doctorat, d'acord amb el procediment establert.