Universitat Rovira i Virgili

Data límit per a la presentació

Els doctorands tenen la possibilitat de realitzar els estudis de doctorat a temps complet o a temps parcial.
La durada dels estudis de doctorat és de tres anys a temps complet o de cinc anys a temps parcial (amb l'autorització prèvia de la comissió acadèmica), a comptar des de la data d'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la data de dipòsit de la tesi doctoral.

Dedicació

Duració

Pròrroga

Pròrroga addicional

Temps complet

Temps parcial

3 anys*

5 anys*

+ 1 any

+ 2 anys

+ 1 any

* A comptar des de la data d'admissió fins a la data de dipòsit de la tesi.

Aquells doctorands que van iniciar els estudis de doctorat durant els cursos acadèmics 2011-12 o 2012-13 disposen fins al 29 de setembre del 2017 per defensar la tesi.

IMPORTANT: Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït la defensa de la tesi, l'estudiant de doctorat causarà baixa definitiva del programa.